Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι: επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών αποβλήτων

(Κωδικός Μαθήματος: 214ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: ΣΤ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων:   Αθανάσιος Στασινάκης  / Σέλικε Ντ.

Η κατανόηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, η κατανόηση των βασικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων (ΥΑΑ).

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Δίνονται διαλέξεις και λύνονται ασκήσεις με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 1. Προέλευση, ποιοτικά, ποσοτικά χαρακτηριστικά υγρών αστικών αποβλήτων (ΥΑΑ)
 2. Νομοθεσία διάθεσης ΥΑΑ, έργα προεπεξεργασίας
 3. Πρωτοβάθμια επεξεργασία ΥΑΑ
 4. Περιβαλλοντική μικροβιολογία, κινητικές ανάπτυξης μικροοργανισμών
 5. Βιολογική επεξεργασία ΥΑΑ (ενεργός ιλύς, απομάκρυνση ΒΟD)
 6. Bιολογική επεξεργασία ΥΑΑ (ενεργός ιλύς, νιτροποίηση/απονιτροποίηση)
 7. Βιολογική επεξεργασία ΥΑΑ (ενεργός ιλύς, βιολογική απομάκρυνση P)
 8. Εκπαιδευτική εκδρομή στη ΜΕΛ Μυτιλήνης
 9. Απολύμανση ΥΑΑ (χλωρίωση)
 10. Επαναχρησιμοποίηση ΥΑΑ (πρακτικές και νομοθεσία)
 11. Επεξεργασία ιλύος (πύκνωση, χώνευση)
 12. Επεξεργασία ιλύος (αφυδάτωση) – Επαναχρησιμοποίηση ιλύος (πρακτικές και νομοθεσία)
 13. Παρουσία και τύχη μικρορρύπων σε Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Α. Ενδιάμεση υποχρεωτική γραπτή εξέταση (40%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει

– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

– Επίλυση προβλημάτων

 

Β. Τελική γραπτή εξέταση (40%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει

– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

– Επίλυση προβλημάτων

 

Γ. Παράδοση τριών ομαδικών εργασιών (20%)

 

 

 

 

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Δε διατίθενται
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Λυμπεράτος Γ., Βαγενάς Δ. (2012) Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
 • Στάμου Α.Ι. (2004) Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα
 • Τσώνης (2004) Επεξεργασία Λυμάτων, Παπασωτηρίου Αθήνα
Βιβλιογραφία:
 • Tchobanoglous et al. (2006) Μηχανική Υγρών Αποβλήτων: Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση, Τόμος Α, Β, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
 • Crites R. and Tchobanoglous G. (1998) Small and Decentralized Wastewater Management Systems, WCB/Mc Graw-Hill, USA.
 • Gerardi M.H. (2003) The microbiology of anaerobic digesters. Wiley-Interscience.
 • Andreoli C.V, Sperling M., Fernandes F. (2007). Sludge Treatment and Disposal, Biological Wastewater Treatment Series (Volume 6), IWA Publishing
Διαδικτυακές Πηγές: www.iwahq.org

www.awwa.org

www.wef.org