Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ: επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων

(Κωδικός Μαθήματος: 215KEY, Περίγραμμα μαθήματος

 

Εξάμηνο:  Ζ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων: Στασινάκης Α.
 • Κατανόηση κατηγοριών και χαρακτηριστικών των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
 • Κατανόηση βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
 • Χρήση απλών μαθηματικών εξισώσεων για το σχεδιασμό συστημάτων επεξεργασίας αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
 • Κατανόηση και αξιολόγηση νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
 • Εφαρμογή στο εργαστήριο συχνά χρησιμοποιούμενων μεθόδων επεξεργασίας των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και αξιολόγηση των ληφθέντων αποτελεσμάτων
 • Εργαστηριακός προσδιορισμός χημικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των υγρών αποβλήτων και τον έλεγχο καλής λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας των αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα αποτελείται από 7 διαλέξεις, 1 εκπαιδευτική εκδρομή στο πεδίο και 5 εργαστηριακές ασκήσεις

 1. Εισαγωγή στη διαχείριση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
 2. Κατηγορίες αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων
 3. Βιολογική επεξεργασία
 4. Εφαρμογή βιολογικής επεξεργασίας Ι (εργαστήριο)
 5. Εφαρμογή βιολογικής επεξεργασίας ΙΙ (εργαστήριο)
 6. Φυσικοχημική επεξεργασία: Κροκίδωση – Συσσωμάτωση
 7. Εφαρμογή κροκίδωσης – συσσωμάτωσης (εργαστήριο)
 8. Φυσικοχημική επεξεργασία: Χημική οξείδωση
 9. Εφαρμογή χημικής οξείδωσης (εργαστήριο)
 10. Φυσικοχημική επεξεργασία – Προσρόφηση
 11. Εφαρμογή προσρόφησης (εργαστήριο)
 12. Εκπαιδευτική εκδρομή σε ελαιοτριβείο/τυροκομείο
 13. Ανάκτηση ουσιών, υλικών και ενέργειας
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  7 διαλέξεις (3 ώρες ανά εβδομάδα)
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 5 ασκήσεις (3 ώρα ανά εβδομάδα)
Άλλες δραστηριότητες: Εκπαιδευτική εκδρομή
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:  

Β. Υποχρεωτική τελική εξέταση (50% συνολικού βαθμού)

– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

– Επίλυση προβλημάτων

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι, 30 σελίδες
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Βλυσσίδης Α. (2014) Βιομηχανική ρύπανση, εκδόσεις Σιδερής
 • Γεωργίου και Αιβαζίδης (2006) Πρόληψη ρύπανσης και ελαχιστοποίηση αποβλήτων στη βιομηχανία, Εκδ. Τζιόλα
Βιβλιογραφία:
 • Tchobanoglous et al. (2006) Μηχανική Υγρών Αποβλήτων: Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση, Τόμος Α, Β, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
 • Λυμπεράτος Γ., Βαγενάς Δ. (2012) Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
 • Crites R. and Tchobanoglous G. (1998) Small and Decentralized Wastewater Management Systems, WCB/Mc Graw-Hill, USA.
Διαδικτυακές Πηγές: www.iwahq.org

www.awwa.org

www.wef.org

www.eydap.gr