Δυναμική και Μοντελοποίηση Οικοσυστημάτων

(Κωδικός Μαθήματος:133KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Z Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Προγραμματισμός Η/Υ  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Νικόλαος Φύλλας

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις (α) για την κατανόηση της δυναμικής των οικοσυστημάτων και πως αυτή σχετίζεται με την πλανητική αλλαγή, και (β) για την κατανόηση και κατασκευή μοντέλων δυναμικής ειδών και οικοσυστημάτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή – Συστημική Οικολογία
 2. Περιγράφοντας είδη και άτομα / Λειτουργικά Χαρακτηριστικά. Στρατηγικές Ζωής
 3. Στοιχειομετρία – Scalling
 4. Ισοζύγια Ενέργειας και Ύδατος
 5. Εισροή Άνθρακα στα Φυτά και στα Οικοσυστήματα
 6. Αποδόμηση και ισοζύγιο άνθρακα στα οικοσυστήματα
 7. Χρήση θρεπτικών από τα φυτά και ανακύκλωση θρεπτικών
 8. Ανταγωνισμός για πόρους και ρυθμός αύξησης
 9. Διαταραχές και θνησιμότητα
 10. Αναγέννηση
 11. Χωρικά πρότυπα
 12. Χρονικά πρότυπα
 13. Αλλαγές σε πλανητικό επίπεδο
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτή εξέταση (70%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις, παρουσιάσεις Powerpoint (διατίθενται στο φάκελο του μαθήματος)
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Chapin, Matson, Mooney (2002). Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, New York.
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: