Ειδικά Θέματα Αειφορίας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας στις Επιχειρήσεις


(Κωδικός Μαθήματος: 346KEY, Περίγραμμα Μαθήματος)– Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Z Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται στην κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων του πε ριβαλλοντικού μάνατζμεντ επιχειρήσεων και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες εκπόνησης ολοκληρωμένων σχεδίων για την περιβαλλοντική διαχείριση, κοινωνική ευθυδικία και οικονομική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, η θεματολογία συνδέει την επιχείρηση με σύγχρονες τάσεις διαχείρισης. Ειδικότερα αναλύονται
επιλεγμένες εφαρμογές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως είναι η αειφόρος λογιστική, το πρασίνισμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι περιβαλλοντικές εκθέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η αειφορία στην τέχνη και στον αθλητισμό.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: 1. Στόχοι και διάρθρωση μαθήματος. Βασικές έννοιες και η προαγωγή της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
κοινωνικής ευθυδικίας και οικονομικής αποτελεσματικότητας και ο ρόλος των επιχειρήσεων.
2. Οι κρατικές πολιτικές, οι επιχειρηματικές στρατηγικές και ο ρόλος των ενδιαφερομένων μερών στη
προαγωγή στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη
3. Οι 17 στόχοι για την αειφορία (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών
4. Ανθρώπινα δικαιώματα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Εξάλειψη της παιδικής εργασίας, Εξάλειψη
της Υποχρεωτικής Εργασίας)
5. Καινοτομία και Αειφορία στις επιχειρήσεις με τεχνολογικά και μη τεχνολογικά μέσα
6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Επικοινωνία και Μάρκετινγκ και ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης (Social Media)
7. Διακρίσεις βάσει Φυλής, Θρησκείας, Σεξουαλικότητας στο χώρο εργασίας και ο ρόλος της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
8. Ευ ζήν, αειφορία και επιχειρήσεις
9. Ενσωματώνοντας την Αειφορία στο Αθλητισμό και προάγοντας την Αειφορία μέσω του Αθλητισμού
10. Τέχνη, επιχειρήσεις και αειφορία
11. Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, Απολογισμοί Αειφορίες και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
12. Ενσωμάτωση Χρηματοοικονομικών και μη-Χρηματοοικονιμικών λογαριασμών στις επιχειρήσεις.
13. Παρουσιάσεις εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση και εξαμηνιαία εργασία.

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Bastas, A. Liyanage K (2018) Sustainable supply chain quality management: A systematic review, Journal of Cleaner Production, 181, 726-744
Bell, M. P. Özbilgin, M. F. Beauregard, A. Sürgevil, O. (2011) : Voice, silence, and diversity in 21st century organizations: Strategies for inclusion of gay, lesbian, bisexual, and transgender employees. Human Resource Management, 50, 131–146
Bernal, E Edgar, D and Burnes, B (2018) Building Sustainability on Deep Values Through Mindfulness Nurturing, Ecological Economics, 146, 645-657
Botta, M (2016) Evolution of the slow living concept within the models of sustainable communities, Futures, 80, 3-16
Council of the European Union, (2013): Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons, 1-20, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf
Crane, A. Ruebottom, T. (2011) Stakeholder Theory and Social Identity: Rethinking Stakeholder Identification, Journal of Business Ethics, 102, 77-87
Elkington, J. (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone, Oxford
Ericson, T Gunaketu Kjønstad, B Barstad, A (2014) Mindfulness and sustainability, Ecological Economics, 104, 73-79
European Commission, (2018): Corporate Social Responsibility (CSR), http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en, 13/5/2018
Lopes A C, Farinha, J, Amado, A (2017) Sustainability through Art, Energy Procedia, 119, 752-766
Nikolaou, I E Evangelinos, K Allan, S (2013) A reverse logistics social responsibility evaluation framework based on the triple bottom line approach, Journal of Cleaner Production, 56, 173-184.
Qorri, A., Mujkić, Z., Kraslawski, A. (2018) A conceptual framework for measuring sustainability performance of supply chains, Journal of Cleaner Production, 189, 570-584
UN (2017) The Sustainable Development Goals Report, New York https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2 017.pdf 13/5/2018
UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, (2018): What is CSR?, https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr, 13/5/2018
UNOSPD, United Nations Office of Sport for Development and Peace (2018) Sport and the Sustainable Development Goals,
https://www.un.org/sport/sites/www.un.org.sport/files/ckfiles/files/Sport_for_SDGs_finalversion9.pdf 13/5/2018
Webster, J. R. Adams G. A. Maranto C. L. Sawyer K. Thoroughgood C. (2018): Workplace contextual supports for LGBT employees: A review, meta‐analysis, and agenda for future research, In Human Resource Management, 57, 1, 193-210.
UEFA and WWF (2018) Playing for our Planet: How sports win from being sustainable, http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/55/63/72/2556372_DOWNLOAD.pdf 13/5/2018