Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική

 

(Κωδικός Μαθήματος: 203Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Γ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων: Στασινάκης Αθανάσιος

Η κατανόηση βασικών αρχών της περιβαλλοντικής μηχανικής, η εφαρμογή ισοζυγίων μάζας και ενέργειας για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, η εφαρμογή απλών εξισώσεων για την εκτίμηση της αύξησης πληθυσμών, η κατανόηση βασικών διεργασιών/μεθόδων που εφαρμόζονται στην αντιρρυπαντική τεχνολογία.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή – Ισοζύγια μάζας (εφαρμογή σε σταθερά συστήματα)
 2. Ισοζύγια μάζας (εφαρμογή σε μη σταθερά συστήματα)
 3. Ισοζύγια ενέργειας (‘Α θερμοδυναμικός νόμος)
 4. Ισοζύγια ενέργειας (‘Β θερμοδυναμικός νόμος)
 5. Μεταβολή πληθυσμών (εκθετική καμπύλη αύξησης, σιγμοειδής καμπύλη αύξησης)
 6. Χρήση φυσικών πόρων (εκθετική αύξηση, καμπύλη Gauss)
 7. Διαχείριση και ποιότητα νερού (πηγές υδροδότησης, κατηγορίες ρύπων, εξίδωση Streeter-Phelps)
 8. Επεξεργασία πόσιμου νερού (κροκίδωση-συσσωμάτωση, διήθηση, καθίζηση, απολύμανση)
 9. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία)
 10. Επεξεργασία ιλύος – Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και ιλύος
 11. Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ποσότητα και σύσταση απορριμμάτων)
 12. Διαχείριση στερεών αποβλήτων (συλλογή, ανακύκλωση, μεταφορά)
 13. Διαχείριση στερεών αποβλήτων (διάθεση σε ΧΥΤΑ, κομποστοποίηση, αποτέφρωση)
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  2 ώρες ανά εβδομάδα
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1 ώρα ανά εβδομάδα
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Α. Ενδιάμεση υποχρεωτική γραπτή εξέταση (40%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει

– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

– Επίλυση προβλημάτων

Β. Τελική γραπτή εξέταση (40%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει

– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

– Επίλυση προβλημάτων

Γ. Παράδοση πέντε ομαδικών εργασιών (20%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι, 120 σελίδες.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Πηλίνης Χ., Στασινάκης Α. (2018) Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (3η έκδοση), εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Κουγκολος Α.Γ. (2005) Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
Βιβλιογραφία:
 • Masters G.M. (1996), “Introduction to environmental engineering and science”, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, USA
 • Kiely G. (1996), “Environmental engineering”, Irwin/Mc Graw Hill, UK
 • Gleick P.H. (1993), “Water in crisis: A guide to the World’s fresh water resources”, Oxford University Press, New York, USA
 • Crites and Tchobanoglous (1998), “Small and decentralised wastewater management systems”, WCB Mc Graw-Hill, USA
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ, ιστορικά στοιχεία για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της Αθήνας, σημερινά αποθέματα νερού, πηγές υδροδότησης, δυανμικότητα και χαρακτηριστικά μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr

Εθνική τράπεζα υδροπληροφικής, στοιχεία υδρομετεωρολογικών μεταβλητών, στοιχεία χρήσης νερού, υδρολογικά στοιχεία για τις ελληνικές περιφέρειες
http://www.popnet.gr

Population Reference Bureau, στοιχεία για μεταβολή παγκόσμιου πληθυσμού, δείκτες θνησιμότητας, γονιμότητας, μετανάστευσης
http://www.epa.gov/ebtpages/water.html

ΕPA, χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτων και υγρών αποβλήτων, νομοθεσία, ρύποι, συστήματα επεξεργασίας
http://www.epa.gov/ebtpages/wastes.html

ΕPA, χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων, μέθοδοι συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων