Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση

(Κωδικός Μαθήματος: 334KEY, Περίγραμμα μαθήματος) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:   Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (KEΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Εισαγωγή στην Πληροφορική  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων:   –

Επιστημονικές μέθοδοι και τεχνολογία για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών με μεθόδους Τηλεπισκόπησης όπως είναι οι δορυφορικές εικόνες και χρήση αυτών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα

Διαλέξεις:

 1. Φωτοερμηνεία: Γεωμετρία εικόνων.
 2. Φύση και ιδιότητες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
 3. Οπτικά συστήματα ‐ συμβατική φωτογραφία, A/Φ.
 4. Ηλεκτροπτικοί Ανιχνευτές, Βάθος πεδίου ‐ χαρακτηριστική καμπύλη.
 5. Εικόνες στο Θερμικό Υπέρυθρο.
 6. Μετρική πληροφορία – Φωτογραμμετρία.
 7. Λειτουργία λογισμικών φωτογραμμετρικών οργάνων.
 8. Δορυφορικές εικόνες και εικόνες ραντάρ.
 9. Ραδιομετρική και Γεωμετρική ενίσχυση ψηφιακής εικόνας.
 10. Ατμοσφαιρική διόρθωση ψηφιακής εικόνας.
 11. Πολυφασματική ταξινόμηση.
 12. Διαστρωμάτωση της πυκνότητας και ενίσχυση ορίων.
 13. Κύριες συνιστώσες, φίλτρα / συνέλιξη και μετατροπή Φουριέ.

Εργαστήρια:

 1. Εξαγωγή ποιοτικής πληροφορίας.
 2. Εξαγωγή μετρικής πληροφορίας.
 3. Οπτική, φακοί, συμβατική φωτογραφία.
 4. Φωτογράφηση αντικειμένων.
 5. Ραδιομετρία – Τηλεπισκοπικά συστήματα.
 6. Ανιχνευτές – Θερμικό Υπέρυθρο.
 7. Εικόνες Ραντάρ.
 8. Ψηφιακή εικόνα, ραδιομετρική ενίσχυση
 9. Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας, ταξινόμηση.
 10. Σχεδίαση αντικειμένου από φωτογραφίες
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):

2 (είναι μέρος του εργαστηρίου με υποχρεωτικές παρουσίες)

Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):

4 (υποχρεωτικές παρουσίες)

Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Εργαστηριακές εφαρμογές (μονάδες 3)

Γραπτή τελική εξέταση (μονάδες 7)

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Φυλλάδια εργαστηριακών ασκήσεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Μερτίκας Σ. Π., (2006), ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΘΗΝΑ
 • Μηλιαρέσης Γ. Χ., (2003), Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση & Εργαστηριακές Ασκήσεις Φωτοερμηνείας‐ Tηλεπισκόπησης, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:
 • Stan Aronoff, 2005, “Remote Sensing for GIS Managers”, Esri Press, 524pp.
 • A.S.P., (1980), «Manual of Photogrammetry», 4th edition.
 • A.S.P., (1983), «Manual of Remote Sensing», 2nd edition.
 • ASPRS, (2001), “Commercial Observation Satellites”.
 • Thomas Eugene Avery, (1992), «Fundamentals of Remote Sensing & Airphoto Interpretation», Graydon Lennis Berlin, Prentice Hall, 5th ed
 • Russell G. Congalton and Kass Green Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: Principles and Practices, 873719867, Published by Lewis Publishers, 1998.
 • Cracknell A.P. & Hayes L.W.B. (1991), “Introduction to remote sensing”, Taylor & Francis, London, New York, Philadelphia, 293 pp
 • John C. Curlander, Robert N. McDonough, (April 1992), «Synthetic Aperture Radar: Systems & Signal Processing», John Wiley & Sons, Inc.
 • James B. Campbell PhD, Randolph H. Wynne, 2011, “Introduction to Remote Sensing”, Fifth Edition, The Guilford Press, 667 pages.
 • Jose Luis Casanova, (2000), « Remote Sensing in the 21st Century » Proceedings of the 19th EARSeL Symposium.
 • Hatzopoulos J. N., 2008, “Topographic Mapping: Covering the wider field of Geospatial Information Science & Technology (GIS&T)”, ISBN 1‐58112‐988‐6, Universal Publishers, 740 pp.
 • John R Jensen, 2006, “Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective”, 2nd Edition, Prentice Hall, 608pp.
 • Arun D. Kulkarni, (2001), “Computer Vision and Fuzzy – Neural Systems”, Prentice Hall PTR.
 • Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, (1994), «Remote Sensing & Image Interpretation», John Wiley & Sons, Inc. 3rd ed
 • Editors: Lillesand, Kiefer & Chipman Remote Sensing and Image
 • Interpretation, 5th Edition, 0‐471‐15227‐7 , John Wiley & Sons Publishers, 2003.
 • C.P. Lo, (1986), “Applied Remote Sensing”, Longman Scientific &  Technical.
 • Paul M. Mather, (1999), “Computer Processing of Remotely Sensed Images”, 2nd Ed. John Wiley & Sons, Inc.
 • Edward M. Mikhail, James Bethel, & Chris McGlone, Introduction to Modern Photogrammetry, 0‐471‐30924‐9, Published by John Wiley & Sons, 2001.
 • William K. Pratt, (1978), “Digital Image Processing”, John Wiley & Sons, Inc.
 • Richards John A., (1986), “Remote Sensing Digital Image Analysis”, Springer – Verlang.
 • Theo Pavlidis, (1982), “Algorithms and Graphics for Image Processing”, Computer Science Press.
 • Τσακίρη – Στρατή Μαρία Δ., (1989), «Ανάπτυξη Αλγορίθμων για την Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων», ΑΠΘ/ΤΑΤΜ
 • Paul R. Wolf, (November 1990), «Elements of Photogrammetry», McGraw‐Hill Companies, 2nd ed Edition.
 • Χατζόπουλος, I. N., (2012), Γεωχωροπληροφορική Τοπογραφία, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσ/νίκη, 970 σελίδες.
Διαδικτυακές Πηγές:

http://eos.gsfc.nasa.gov/

http://rst.gsfc.nasa.gov/

http://www.noaa.gov/sitemap.html

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_e.php

http://www.eurimage.com/

http://www.ucalgary.ca/UofC/faculties/SS/GEOG/Virtual/remoteintro.htm

l

http://www.meto.umd.edu/

http://www.cnr.berkeley.edu/~gong/textbook/

http://www.usgs.gov/

http://www.ciesin.org/

http://podaac‐www.jpl.nasa.gov/

http://www.spotimage.fr

http://www.spot.com

http://www.neodc.rl.ac.uk/tutorials/

http://satftp.soest.hawaii.edu/space/hawaii/vfts/oahu/rem_sens_ex/rsex.

spectral.1.html

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/index_e.php

http://www.spatialhydrology.com/tutorial.html

http://epsilon.nought.de/

http://www.sli.unimelb.edu.au/research/mers/tutorial/indexe.html

http://www.cooa.unh.edu/tutorial.jsp

http://rangeview.arizona.edu/Tutorials/tutorial.asp

http://bubl.ac.uk/link/r/remotesensing.htm

http://www.a‐a‐r‐s.org/acrs/proceedings2005.php