Εισαγωγή στη Χαρτογραφία και ΣΓΠ

(Κωδικός Μαθήματος: 329Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Γ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:   Θεμιστοκλής Κοντός

Διαχείριση περιβαλλοντικών πληροφοριών του γεωγραφικού χώρου με την δημιουργία ενός γεωμετρικού πλαισίου πάνω στο οποίο αναρτώνται οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται με επίγειες, εναέριες , διαστημικές και άλλες μεθόδους. Επίσης παρουσίαση των πληροφοριών αυτών σε θεματικό χάρτη και χρήση του χάρτη σαν υπόβαθρο για περιβαλλοντικές εφαρμογές.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις και εργαστήρια με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 1. Εισαγωγή στην τοπογραφία, προδιαγραφές ακρίβειας χάρτη
 2. Γεωμετρία συντεταγμένων CoGo (εμπροσθοτομία)
 3. Γεωμετρία συντεταγμένων CoGo (όδευση, Ταχυμετρική αποτύπωση)
 4. Σχεδιασμός και αναπαραγωγήθεματικού και τοπογραφικού χάρτη
 5. Σύνταξη Υδρογραφικού χάρτη
 6. Συστήματα αναφοράς,, Προβολές,
 7. Ψηφιακός χάρτης ΣΓΠ
 8. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους
 9. Χαρτομετρία
 10. Άλγεβρα χαρτών.
 11. Παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης GPS
 12. Εισαγωγή στην Φωτογραμμετρία
 13. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση
 14. Νέες τεχνολογίες.

Εργαστήριο 1: Επεξεργασία στοιχείων πεδίου. Επίλυση εμπροσθοτομίας.
Εργαστήριο 2: Διόρθωση και υπολογισμός όδευσης.
Εργαστήριο 3: Σχεδιασμός τοπογραφικού χάρτη.
Εργαστήριο 4: Σχεδιασμός υδρογραφικού χάρτη.
Εργαστήριο 5: Ψηφιοποίηση τοπογραφικού χάρτη.
Εργαστήριο 6: Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους χάραξη ισοϋψών,
προοπτικό.
Εργαστήριο 7: Χαρτομετρία (προσδιορισμός συντεταγμένων, αποστάσεων,
εμβαδών και όγκων από τοπογραφικό χάρτη).
Εργαστήριο 8: Μετρήσεις με GPS.
Εργαστήριο 9: Προετοιμασία πεδίου δειγματοληψίας, (ευθυγραμμία
καθετότητα, κλίση, απόσταση)

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2 (είναι μέρος του εργαστηρίου με υποχρεωτικές παρουσίες)
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 4 (υποχρεωτικές παρουσίες)
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Βαθμός εργαστηρίου (μονάδες 3)
Βαθμός γραπτής τελικής εξέτασης (μονάδες 7)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Χατζόπουλος, I. N., 2012, Γεωχωροπληροφορική Τοπογραφία, Εκδόσεις, ΤΖΙΟΛΑ, Θεσ/νίκη , 970 σελίδες
Βιβλιογραφία:
 • Tor Bernhardsen, Geographic Information Systems: An Introduction, 3rd Edition, 0‐471‐41968‐0, John Wiley & Sons publishers 2002.
 • Michael DeMers, Fundamentals of GIS, 3rd Edition, 0‐471‐20491‐9, JohnWiley & Sons publishers, 2004.
 • ESRI, David E. Davis (author), (2000), «GIS for Everyone, Second Edition», ISBN 1‐879102‐91‐9, σελίδες 196.
 • Charles D. Ghilani, Paul R. Wolf, 2008, “Elementary surveying: an
  introduction to geomatics”, Prentice Hall.
 • Goodchild M. F., B. O. Parks, L. T. Steyaert, (1993), «Environmental Modeling with GIS», Oxford University Press, ISBN 0‐19‐508007‐6,
  σελίδες 488.
 • John Harmon and Steven Anderson, The Design and Implementation of
  Geographic Information Systems, 0‐471‐20488‐9, John Wiley & Sons publishers, 2003.
 • Hatzopoulos J. N., 2008, “Topographic Mapping: Covering the wider field of Geospatial Information Science & Technology (GIS&T)”, ISBN 1‐ 58112‐988‐6, Universal Publishers, 740 pp.
  Κουτσόπουλος Κ., (2002), «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και
  Ανάλυση Χώρου», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ΙSBN 960‐7530‐20‐9, σελίδες 400.
 • Λιβιεράτος Ε., (1988), «Γενική Χαρτογραφία και Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία», Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 960‐431‐649‐4, σελίδες 216.
 • Μανιάτης Γ., 1996. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών γης –κτηματολογίου, Εκδόσεις Ζητή.
 • David F. Maune, PhD, CP, Editor, Digital Elevation Model Technologies & Applications, 2nd Ed. ISBN 1‐57083‐082‐7, Published by John Wiley &Sons, 2007.
 • Morrall L., (1990), «GIS Development and application».
 • H. Todd Mowrer, Russell G. Congalton, Editors Quantifying Spatial Uncertainty in Natural Resources: Theory and Applications for GIS and
  Remote Sensing, 1‐57504‐131‐6 Published by Ann Arbor Press, 2000.
 • David O’Sullivan and David Unwin, Geographic Information Analysis, 0‐471‐21176‐1, John Wiley & Sons Publishers, 2002.
 • Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., 1998. Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία, Εκδόσεις Ζητή 271 σελίδες.
 • Shunji Murai, 1998. GIS work book, CD, JARS.
  Jeff Thurston, Thomas Poiker, J. Patrick Moore, Integrated Geospatial
 • Technology: A Guide to GPS, GIS and Data Logging, 0‐471‐24409‐0, John
  Wiley & Sons publishers, 2003.
Διαδικτυακές Πηγές:
 • Peter H. Dana, Department of Geography, University of Texas at Austin Send mail to: pdana@mail.utexas.edu
  U.S. Geological Survey, http://mapping.usgs.gov/mac/findmaps.html
 • http://webgis.wr.usgs.gov/globalgis/tutorials/what_is_gis.htm
 • http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/
 • http://kartoweb.itc.nl/geometrics/Reference%20surfaces/body.htm
 • http://kartoweb.itc.nl/geometrics/Reference surfaces/DATUM.txt
 • http://www.4x4ekdromes.gr/yuri_gp/syggros.htm
  http://users.auth.gr/kvek/coords_gr.zip ,Πρόγραμμα Coord_Gr, έκδοση 1.6, 2002
 • http://www.colorado.edu/Research/cires/banff/proceedings.html?
 • http://training.esri.com/gateway/index.cfm
 • http://www.gisdevelopment.net/tutorials/index.htm
 • http://www.precisionforestry.org
 • http://spatialnews.geocomm.com/dailynews/2005/aug/03/news1.html
 • http://geobids.geocomm.com/rfp/
 • http://www.gisdatadepot.com/sdts/
 • http://www.sli.unimelb.edu.au/gisweb/
 • http://www.GISdevelopment.net/tutorials/
 • http://www.gis.com/whatisgis/index.html
 • http://www.nysgis.state.ny.us/resource.htm#training
 • http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html#UNIT38
 • http://www.gisdatadepot.com/dem/sdts2dem_demo.html
 • http://www.nps.gov/gis/outreach/arcgis9.html
 • http://www.aegean.gr/environment/labs/Remote_sensing/Remote_sensing.htm
 • http://foto.hut.fi/
 • http://www.umaine.edu/set/svt/
 • https://engineering.purdue.edu/CE/Academics/Groups/Geomatics
 • http://www.earsel.org/?target=earsel/earsel
 • http://www.okxe.gr/
 • http://www.gis2gps.com/GIS/wisconsin/wisconsin.html