Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Κωδικός Μαθήματος: 223ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων:   Κωνσταντίνος Ευαγγελινός / Μάριος Μπαλής

Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές στα εξειδικευμένα (εστιασμένα) μαθήματα των επιμέρους συνιστωσών των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Πρέπει με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες να μπορούν να προσεγγίζουν ένα έργο (παρέμβαση γενικότερα) ακολουθώντας την τυπική μεθοδολογία μελέτης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεξιότητα ευρύτερα αναγκαία στον επαγγελματία Περιβαλλοντολόγο ανεξάρτητα από την πιθανή ενασχόλησή του με τον χώρο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ειδικότερα, δίνεται το μεθοδολογικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπουν την εκπόνηση και έγκριση ΜΠΕ. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στην αναζήτηση και αποτύπωση δεδομένων, στον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στην αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και στην αναζήτηση προτεινόμενων λύσεων – περιβαλλοντικών όρων. Καλλιεργείται η περιβαλλοντικά ολοκληρωμένη (ολιστική) αντίληψη.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα είναι διαρθρωμένο σε 13 εβδομάδες με ένα τρίωρο θεωρία, ένα τρίωρο εργαστήριο για την υποστήριξη των εβδομαδιαίων ασκήσεων:

 • Στόχοι και διάρθρωση μαθήματος. Βασικές έννοιες και η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως ουσιαστική αναγκαιότητα αλλά και ως νομική συμμόρφωση.
 • Τυπική ροή – στάδια κατά την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κατηγοριοποίηση έργων βάσει θεσμικού πλαισίου και διαφοροποιήσεις στην διαδικασία. Πλαίσιο εμπλεκομένων: φορέας του έργου, υπηρεσίες ελέγχου, μελετητές, ομάδες συμφερόντων κλπ.
 • Κατανόηση της προτεινόμενης παρέμβασης. Επαφή με την τεχνική περιγραφή έργων ή γενικότερων παρεμβάσεων (χωροταξικά/αναπτυξιακά σχέδια).
 • Οριοθέτηση και χαρτογραφικά υπόβαθρα περιοχής μελέτης. Αναζήτηση πηγών και άντληση πληροφορίας από διαδικτυακές πηγές.
 • Περιγραφή περιβάλλοντος του έργου (παρέμβασης). Αναζήτηση πηγών πληροφορίας. Αποτύπωση περιβαλλοντικών παραμέτρων (γεώσφαιρα, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα) και υφιστάμενων πιέσεων (ανθρώπινος πληθυσμός, δραστηριότητες, υποδομές & δίκτυα).
 • Συνέχεια του 5 & Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.
 • Συσχέτιση έργου με περιβάλλον. Μελέτη τυπικών περιπτώσεων για τον προσδιορισμό δυνητικών επιπτώσεων.
 • Συνέχεια του 7 με μελέτες περίπτωσης.
 • Μέτρα αντιμετώπισης αναμενόμενων επιπτώσεων. Προβλέψεις νομοθεσίας ανά περίπτωση. Τύποι μέτρων: περιορισμοί, πρόσθετα έργα, αποκαταστάσεις, πρόγραμμα παρακολούθησης.
 • Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Μετάβαση από το επίπεδο του έργου στην μακροκλίμακα.
 • Σχεδιασμός ελαχιστοποίησης επιπτώσεων κατά την προκαταρτική φάση σχεδιασμού. Μελέτη περίπτωσης: Χωροθέτηση ΧΥΤΑ.
 • Εναλλακτικά σενάρια σχεδιασμού και αξιολόγηση βάσει περιβαλλόντων και οικονομοτεχνικών κριτηρίων.
 • Μεταφορά της επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των υπηρεσιών εκπόνησης μελετών. Εισήγησης, επαγγελματίας μελετητής.
3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3 (υποχρεωτική συμμετοχή)
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Εβδομαδιαίες Εργαστηριακές Ασκήσεις (60% του βαθμού)
 • Τελική εξέταση με θέμα τον έλεγχο – κριτική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (40% του βαθμού)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Βαγιωνά Δήμητρα (2018), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ
 • Κούγκολος Αθανάσιος, Καραθανάσης Σταύρος (2021), Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
 • Κούγκολος Αθανάσιος, Σαμολαδά Μαρία (2017), Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑΣ
 • Νικολάου Ιωάννης, Ευαγγελινός Κωνσταντίνος (2020), Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: