Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Κωδικός Μαθήματος: 223ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων:   Κωνσταντίνος Ευαγγελινός / Μάριος Μπαλής

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιτυχώς θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίσουν την διεπιστημονικότητα που διέπει το υπό μελέτη αντικείμενο
 • εκτιμήσουν την σημαντικότητα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης και να αντιληφθούν τους σκοπούς και στόχους των ΜΠΕ στην λήψη αποφάσεων
 • κατανοήσουν τις επιμέρους διαδικασίες που απαιτούνται για την σύνταξη ΜΠΕ καθώς και της εφαρμογής τους
 • αξιολογήσουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων
 • αναπτύξουν την δυνατότητα αποτελεσματικής αναζήτησης και κριτικής αξιολόγησης πληροφορίας και δεδομένων απαραίτητων στην σύνταξη ΜΠΕ όπως για το θεσμικό πλαίσιο ή τεχνικά δεδομένα
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Τι είναι περιβαλλοντική επίπτωση (χρονική και χωρική προσέγγιση). Μέθοδοι εκτίμησης της περιβαλλοντικής επίπτωσης (εμπειρική μέθοδος, κατάλογοι επιπτώσεων, η Μέθοδος των Μητρών, η Μέθοδος των Επικαλύψεων, Δίκτυα Επιπτώσεων).
 • Πρακτική εφαρμογή της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο, Ελληνική Νομοθεσία.
 • Ανάλυση των σταδίων σύνταξης μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (συλλογή και δημιουργία χαρτών, το φυσικό περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον, η περιγραφή του έργου, πηγές εκπομπής αερίων, υγρών και στερεών ροών, Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σχεδιασμός δικτύων παρακολούθησης εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων).
 • Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 • Παρατηρήσεις για τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του θεσμού τωνΜελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ελλάδα.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2 (υποχρεωτική συμμετοχή)
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις (50% του βαθμού)
 • Τελική εξέταση με θέμα τον έλεγχο – κριτική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (50% του βαθμού)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Βαγιωνά Δήμητρα (2018), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ
 • Κούγκολος Αθανάσιος, Καραθανάσης Σταύρος (2021), Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
 • Κούγκολος Αθανάσιος, Σαμολαδά Μαρία (2017), Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑΣ
 • Νικολάου Ιωάννης, Ευαγγελινός Κωνσταντίνος (2020), Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: