Ενεργειακή Ανάλυση

(Κωδικός Μαθήματος: 218ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  8 Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων: Δ. Χαραλαμπόπουλος

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί το ενεργειακό σύστημα, τις τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές του, να αξιολογεί ενεργειακές επενδύσεις και να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών, να οργανώνει προγράμματα ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε μια περιοχή, και να διευθύνει προ- γράμματα ενεργειακής διαχείρισης. Θα είναι επίσης σε θέση να προτείνει εργαλεία ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής και να τα αποτιμά όσον αφορά το κόστος και τις επιπτώσεις.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Ορολογία, Μονάδες
 2. Το Ενεργειακό Σύστημα. Ορισμοί, Περιγραφή, Πόροι, Μετατροπή,Φορείς, Χρήσεις. Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα
 3. Το Ενεργειακό Ισοζύγιο. Ενεργειακοί Δείκτες, Απόδοση, ΔιαγράμματαSankey.
 4. Ενεργειακή Ζήτηση. Πρόβλεψη, Οικονομετρικά Μοντέλα, ΜοντέλαΤελικής Χρήσης, Βελτιστοποίηση.
 5. Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός. Αντιστοίχηση Ζήτησης και Προσφοράς,Αντιμετώπιση Αβεβαιοτήτων και Ρίσκου, Περίοδος Σχεδιασμού,Σφάλματα Σχεδιασμού, Πράσινη Οικονομία.
 6. Επενδύσεις Ενεργειακών Έργων, Αξιολόγηση, Χρηματοδότηση Έργων.
 7. Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντέλα Βελτιστοποίησης
 8. Ενεργειακή Επιθεώρηση/Διαγνωστική, Εξοικονόμηση Ενέργειας,Παραδείγματα.
 9. Το Ανθρακικό Αποτύπωμα. Υπολογισμοί και Παραδείγματα.
 10. Νομοθεσία σχετικά με την Ενέργεια, το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή. Πρωτόκολλο του Κυότο-Μηχανισμοί.
 11. Τιμολόγηση Ενέργειας, Ταρίφες, Οριακή Τιμολόγηση, Ανάλυση Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Κόστους.
 12. Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Κοινωνική Διαβούλευση – Οργάνωση και Σχεδιασμός.
 13. Παραδείγματα, Εφαρμογές και Επανάληψη βασικών θεμάτων.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργασίες, Ενδιάμεση και Τελική Εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις Ενεργειακής Ανάλυσης, σελ. 100.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Kleinpeter M., (1996), «Energy Planning and Policy», J.Wiley, ISBN 0‐471‐955361
Βιβλιογραφία:
 • Pindyck R. and Rubinfeld, (1991), «Econometric Models and Economic Forecasts», McGraw Hill, ISBN 0‐07‐050098‐3.
 • Munasinghe M. and Meier P., (1993), «Energy Policy Analysis and Modeling», Cambridge University Press.
 • Goldemberg J., Johansson T.B., Reddy A. and Williams R.H., (1989), «Energy for a Sustainable World», J.Wiley.
 • European Commission, (1995), «EXTERNE‐Externalities of Energy».
 • Montgomery D.C. and Runger G.C., (1994), «Applied Statistics and Probability for Engineers», J.Wiley.
 • Harvey A.C., (1994), «Forecasting, structural time series models and the Kalman filter», Cambridge University Press.
 • Nash S.G. and Sofer A., (1996), «Linear and Nonlinear Programming», McGraw Hill.
Διαδικτυακές Πηγές: www.rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

www.ypeka.gr Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ενεργειακά Ισοζύγια 1960‐2000.

www.dei.gr Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

www.cres.gr Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

www.admie.gr Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

www.lagie.gr Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

www.uneprisoe.org Ερευνητικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για την ενέργεια, το κλίμα και την αειφόρο ανάπτυξη.

www.desfa.gr Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου.

www.Energy.gov Dept of Energy – USA

http://ec.europa.eu/energy European Commission – Energy site

www.energy.eu Europe’s energy portal