Επιχειρηματικότητα

(Κωδικός Μαθήματος: 343ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες:  4 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  – Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων: Χατζηαντωνίου Μαρία / Μπαλής Μ

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιτυχώς, αναμένεται να έχουν:

 • εξοικειωθεί με την έννοια της σύγχρονης επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, νεοφυής επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη
 • κατανοήσει την εφαρμογή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
 • αναπτύξει επιχειρηματικό τρόπο σκέψης
 • αποκτήσει δεξιότητες οργάνωσης, ανάπτυξης και παρουσίασης ιδεών (επιχειρηματικών και γενικότερα)
 • κατανοήσει τη διαδικασία του σχεδιασμού προϊόντος/υπηρεσίας (design process): ideation, empathy map, story telling,  prototyping, testing
 • αντιληφθεί την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και επιχειρηματικού σχεδίου
 • την εμπειρία της επιτυχούς δημόσιας παρουσίασης ιδεών( Pitching)
 • κατανοήσει τους μηχανισμούς υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών και χρηματοδότησης της ανάπτυξης ή εφαρμογής τους
 • προσεγγίσει πραγματικά παραδείγματα   καινοτόμων επιχειρήσεων ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών
 • αντιληφθεί την δυνατότητα σύνδεσης της ακαδημαϊκής τους γνώσης με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Επιπλέον, οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να έχουν κατανοήσει επαρκώς:

 1. τις έννοιες της «πράσινης επιχείρησης», της «πράσινης επιχειρηματικότητας» και «βιώσιμης επιχειρηματικότητας»
 2. το ρόλο της καινοτομίας στην σύγχρονη και ειδικότερα την πράσινη επιχειρηματικότητα
 3. τις εθνικές, διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις στην πράσινη επιχειρηματικότητα
 4. τις πολιτικές υποστήριξης και χρηματοδότησης της πράσινης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας
 5. την θεώρηση και αξιοποίηση των τοπικών πόρων: περιβαλλοντικών, βιοτικών,   πολιτισμικών, τουριστικών, ως πολύτιμων πόρων ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.
 6. με τις σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές σχεδιασμού, ανάπτυξης και οργάνωσης «πράσινης» επιχειρηματικότητας

Μάθημα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα»: https://www.facebook.com/AegeanGreenBusiness

 

 

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Γνωριμία με το μάθημα και τη διαδικασία του
 2. Πράσινο Επιχειρείν- Πράσινες Επιχειρήσεις- Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη | Η ιδέα και η Ομάδα:   Ideation  sprint
 3. Διαδικασία σχεδιασμού λύσεων- Design process | Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 4. Πρόταση αξίας επιχείρησης- Value proposition
 5. Επιχειρηματικά Μοντέλα | Business Model Canvas
 6. Ενδιάμεση παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών των ομάδων – feedback
 7. Βιωσιμότητα επιχείρησης | Επιχειρηματικό σχέδιο- Business Model Plan
 8. Χρηματοδότηση (μικρο-μεσαίων) επιχειρήσεων | Πολιτικές και Πρακτικές για την υποστήριξη των νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων.
 9. Ηλεκτρονικό μαρκετινγκ- Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-commerce)
 10. Μελέτη περιπτώσεων: κοινωνική μικροοικονομία και πράσινη Επιχειρηματικότητα
 11. Μελέτη περιπτώσεων: το φυσικό και βιοτικό περιβάλλον, ως κεφάλαιο ανάπτυξης πράσινης επιχειρηματικότητας
 12. Προετοιμασία παρουσίασης φοιτητών
 13. Παρουσιάσεις ιδεών

Μάθημα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» https://www.facebook.com/AegeanGreenBusiness

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3 (ώρες / εβδομάδα)

Το μάθημα είναι σεμιναριακού τύπου με προσκεκλημένους ομιλητές και υποχρεωτικές παρουσίες.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν:
– παρουσιάσεις ειδικών σε εξειδικευμένα πεδία του αντικειμένου
– ανάλυση συγκεκριμένων -προσκεκλημένων -περιπτώσεων πράσινης
επιχειρηματικότητας(case studies)

-εντατικά workshops για την ανάπτυξη επιτυχών επιχειρηματικών σχεδίων

 

Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας

Οι διαλέξεις του μαθήματος συμπληρώνονται με  εβδομαδιαία εργαστήρια,  στα οποία οι φοιτητές και φοιτήτριες θα δουλέψουν τα projects που συνιστούν τις εργασίες αξιολόγησης τους στο μάθημα.  Τα projects θα συζητηθούν, θα διαμορφωθούν και θα ανατεθούν  κατά το πρώτο εργαστήριο του μαθήματος, οπότε θα οργανωθούν και οι ομάδες  των εργασιών. Οι ομάδες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία του ελέγχου της εφικτότητας και  ελκυστικότητας μιας επιχειρηματικής ιδέας και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων,  με την συνεχή υποστήριξη επιτυχημένων επιχειρηματιών και μεντόρων.

Εργαστήρια/Φροντιστήρια

Στόχος του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας είναι:

 • η εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με την έννοια του «επιχειρείν»  στην πράξη
 • η ανάδυση μελλοντικών επιχειρηματιών στο πεδίο της πράσινης/βιώσιμης επιχειρηματικότητας
 • η εκπαίδευση και καθοδήγηση τους στην οργάνωση καινοτόμων επιχειρήσεων  στο πνεύμα των στόχων βιώσιμης  ανάπτυξης
 • η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και η προετοιμασία ομάδων επιχειρηματικότητας
 • η εκπαίδευση τους στη μεθοδολογία και πράξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των project τους, φοιτητές /τριες  μπορούν να συνεχίσουν μέχρι το τελικό στάδιο της προσομοίωσης του  «επιχειρείν» και να δουλέψουν συστηματικά και επαγγελματικά στην ολοκλήρωση ισχυρών  επιχειρηματικών σχεδίων, τα οποία θα υποβληθούν προς αξιολόγηση και βράβευση από έμπειρους επαγγελματίες και πιθανούς χρηματοδότες.

 

Άλλες δραστηριότητες: Το μάθημα  υποστηρίζεται από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)  στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος για την προώθηση της νεανικής  επιχειρηματικότητας  με βάση τις 7 αρχές της φιλοσοφίας LEADER για ‘bottom- up’ τοπική ανάπτυξη.
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Η αξιολόγηση  των φοιτητών θα  γίνει αποκλειστικά με βάση τις ομαδικές εργασίες τους, οι  οποίες θα εστιάζουν σε συγκεκριμένη περίπτωση  επιχειρηματικότητας  (ανάπτυξη προϊόντος ή υπηρεσίας)  στο πλαίσιο της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η αξιολόγηση των εργασιών προϋποθέτει την παρακολούθηση των διαλέξεων και την  συμμετοχή στα εργαστήρια επιχειρηματικότητας.Παρουσίες/απουσίες:Εκ της σεμιναριακής φύσης του μαθήματος, οι παρουσίες των φοιτητριών/φοιτητών  είναι υποχρεωτικές.Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών απαιτείται  η επανάληψη του μαθήματος.Καθυστερήσεις:Η  μη ολοκλήρωση των απαραίτητων σταδίων της εργασίας θα χρεώνεται με αφαίρεση βαθμών,  αντίστοιχη  με το εύρος της καθυστέρησης.Σε περίπτωση βαθμολόγηση της εργασίας  με βαθμό μικρότερο του 5, οι φοιτήτριες/φοιτητές θεωρούνται ως αποτυχούσες/όντες στο μάθημα.Η εξέταση του μαθήματος κατά τις επόμενες εξεταστικές περιόδους –εφόσον ο φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει συστηματικά τις διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος- γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή και προφορική παρουσίαση νέας εργασίας, μετά από συνεννόηση με την καθηγήτρια. Μέγιστος βαθμός το επτά (7.0) ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης παράδοσης της εργασίας.
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Οι διαφάνειες των διαλέξεων θα αναρτώνται κάθε εβδομάδα στον server του Τμήματος (\\env-server\courses\Undergraduate courses\4th YEAR\8th SEMESTER/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:  «Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις»
Deakins David,Freel Mark, 2014, Rosili
Βιβλιογραφία: Η προτεινόμενη βιβλιογραφία/αρθρογραφία κατανόησης και εμβάθυνσης θα αναρτάται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα του μαθήματος, μαζί με τις αντίστοιχες διαλέξεις και το σχετικό υλικό.
Διαδικτυακές Πηγές:
 1. Εθνικό Παρατηρητήριο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΕΟΜΜΕΧ (2009): «Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις», http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/2904/green_teliko.pdf
 1. Εθνικό Παρατηρητήριο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΕΟΜΜΕΧ (2008): «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα», http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/2906/odigos_kainotomos.pdf
 1. Λιβιεράτος Α.(2013): «Οδηγός Καινοτομίας για Μικρές Επιχειρήσεις», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. http://www.stepc.gr/_docs/library_docs/odigos_kainotomias.pdf
 1. OECD (2013):” Working Party on SMEs and Entrepreneurship (WPSMEE) -GREEN ENTREPRENEURSHIP, ECO-INNOVATION AND SMEs-Final Report”, CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP, SMEs AND LOCAL DEVELOPMENT http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CFE/SME%282011%299/FINAL&docLanguage=En