Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας

(Κωδικός Μαθήματος: 219ΚΕΥΠερίγραμμα Μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ΄Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δειξιοτήτων

Διδάσκων: Ζκέρη Ειρ. (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)/ Schaelicke D.
 • Γνώση αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο και το περιβαλλοντικό εργαστήριο
 • Κατανόηση αναλυτικών μεθόδων για την παρακολούθηση βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων
 • Εκπόνηση χημικών αναλύσεων (pH, διαλυμένο οξυγόνο, απορρυπαντικά, BOD, COD, άζωτο κατά Kjeldahl, χρωματογραφία) και σύνταξη σχετικών εκθέσεων
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις και εργαστήρια με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 1. Ασκήσεις Πεδίου (Μέτρηση pΗ, αγωγιμόμετρο, οξυγονόμετρο).
 2. Αλκαλικότητα.
 3. Φωτόμετρο (απορρυπαντικά).
 4. Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD).
 5. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5)
 6. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) – Kjeldahl.
 7. Προσδιορισμός αζώτου κατά Kjeldahl.
 8. Βιβλιογραφική άσκηση.
 9. Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Ποιότητας στην Περιβαλλοντική Ανάλυση.
 10. Χρωματογραφία.

Στις επίσημες αργίες αναβάλλεται η σειρά των εργαστηρίων για τη συγκεκριμένη εβδομάδα, εφόσον το εργαστήριο με την αργία συμπίπτουν.

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  1
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Αναφορά εργαστηριακών ασκήσεων 50%

Εργαστηριακή εργασία 50%

Σημειώσεις Διδάσκοντος: «Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Χημείας», σελίδες 88
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 1. Dietrich T., Haberle G., Haberle H., (2003), Περιβαλλοντική Χημεία (τόμος Ι), Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, ΑΘΗΝΑ
 2. Βαλαβανίδης Α., Βλαχογιάννη Θ., (2008), Περιβαλλοντική Χημεία και Οικοτοξικολογία Διαχείριση Οικοσυστημάτων Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:  Greenberg, Arnold E., (1992), «Standard Methods for the examination of water and wastewater», American Public Health Association, Washington, ISBN 0‐87553‐207‐1, 990 p.
Διαδικτυακές Πηγές: