Φυσικές και Χημικές Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού

(Κωδικός Μαθήματος: 216KEY) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Κατεύθυνση: Εφαρμοσμέμων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Διδάσκων:

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές των φυσικών και χημικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού αλλά και των αποβλήτων. Να τονισθεί η σημασία της σωστής διαχείρισης του νερού αρχίζοντας από την πηγή, τη μεταφορά, την ταμίευση, την επεξεργασία και τη διανομή του ώστε να φθάσει στον τελικό καταναλωτή στην επιθυμητή ποιότητα για την ανάλογη χρήση με λογικό κόστος χωρίς να εξαντλούνται οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι και να μην διακυβεύεται το μέλλον των επόμενων γενεών.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων
 • Προεπεξεργασία.
 • Αερισμός και εκφύσηση.
 • Ανάμιξη.
 • Αποσταθεροποίηση αιωρημάτων, κροκίδωση‐συσσωμάτωση.
 • Καθίζηση, Επίπλευση,Διήθηση.
 • Χημική καθίζηση.
 • Αφαίρεση σκληρότητας του νερού.
 • Αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου.
 • Χημική οξείδωση. Απολύμανση.
 • Επιλογή πηγής και διαδικασίας επεξεργασίας νερού.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Δύο γραπτές εξετάσεις, στο μέσο και στο τέλος του εξαμήνου.
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Διατίθενται
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Τσώνης Σ., (2003), ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:
 • Fred. W. Pontius, (Technical Editor), (1990), “Water Quality and Treatment, A Handbook of Community Water Supplies”, AmericanWater Works Association McGraw‐Hill, 4th edition, ISBN 0‐07‐001540‐6.
 • “Water Treatment Plant Design”, American Society of Civil Engineers &
  American Water Works Association, McGraw‐Hill, 1990, 2nd edition, 0‐07‐001542‐2.δδ
Διαδικτυακές Πηγές: