Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Υδάτινων Απορροών


(Κωδικός Μαθήματος: 247KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  8 Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων:  Μιχαήλ Φουντουλάκης

α) Γνώσεις

 • Να περιγράφει τους μηχανισμούς απομάκρυνσης ρύπων στα φυσικά συστήματα επεξεργασίας
 • Να αναγνωρίζει το ρόλο της υδρολογίας, του εδάφους, της βλάστησης και της μικροβιολογίας στα φυσικά συστήματα επεξεργασίας
 • Να περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους φυσικών συστημάτων επεξεργασίας και το πεδίο εφαρμογής τους

β) Δεξιότητες

 • Να διακρίνει την καταλληλότητα του κάθε φυσικού συστήματος για την επεξεργασία διαφορετικών αποβλήτων
 • Να υπολογίζει τις βασικές λειτουργικές παραμέτρους των φυσικών συστημάτων όπως υδραυλικός χρόνος παραμονής, εξατμισοδιαπνοή και ποσοστό απομάκρυνσης ρύπων.

γ) Ικανότητες

Να σχεδιάζει φυσικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων και υδάτινων απορροών με τη χρήση απλών μαθηματικών εξισώσεων

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή – Φυσικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
 2. Εδαφικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
 3. Σχεδιασμός εδαφικών συστημάτων
 4. Τεχνητές λίμνες επεξεργασίας
 5. Σχεδιασμός τεχνητών λιμνών επεξεργασίας
 6. Τεχνητοί υγρότοποι επεξεργασίας Ι
 7. Τεχνητοί υγρότοποι επεξεργασίας ΙΙ
 8. Σχεδιασμός τεχνητών υγροτόπων
 9. Τεχνητοί υγρότοποι για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
 10. Τεχνητοί υγρότοποι για την επεξεργασία ιλύος
 11. Εκπαιδευτική εκδρομή
 12. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υδάτινων απορροών
 13. Συστήματα βιοκατακράτησης
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Α. Γραπτή τελική εξέταση (70%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει
– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
– Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
– Επίλυση προβλημάτωνΒ. Παράδοση δυο ομαδικών εργασιών (30%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: 1. Αγγελάκης, Α.Ν., Tchobanoglous, G., 1995. Υγρά Απόβλητα-Φυσικά συστήματα Επεξεργασίας και Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση και Διάθεση εκροών”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 960-7309-95-2
2. Crites R.W. Joe Middlebrooks E., Bastian R.K. and Reed S.C., 2014. Natural Wastewater Treatment Systems, 2nd Edition, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA. ISBN 978-1-4665-8327-6.
3. Kadlec, R.H., Wallace, S.D., 2009. Treatment wetlands, 2nd Edition, CRC Press, USA ISBN 978-1-56670-526-4
4. Mangangka, I.R., Liu, A., Goonetilleke, A., Egodawatta, P. 2016. Enhancing the Storm Water Treatment Performance of Constructed Wetlands and Bioretention Basins, Springer Verlag, Singapore ISBN 978-981-10-1659-2
Βιβλιογραφία:
 1. Ecological Engineering, Elsevier
 2. Water Research, Elsevier
 3. Bioresource Technology, Elsevier
 4. Science of the Total Environment, Elsevier
 5. Environmental Science and Pollution Research, Springer
Διαδικτυακές Πηγές: