Φυσική

(Κωδικός Μαθήματος: 206Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Χρήστος Ματσούκας
 • Η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της σύγχρονης φυσικής
 • Η κατάρτιση των φοιτητών στη θερμοδυναμική
 • Απόκτηση ευχέρειας σε αναλυτικά εργαλεία και η εφαρμογή τους σε επιστημονικές εφαρμογές
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Επιστημονική μέθοδος, Περιβαλλοντικές επιστήμες, Ηλεκτρική φύση της ύλης
 • Δομή του ατόμου, Πυρήνας, Φασματογράφος μάζας
 • Ραδιενέργεια, Χρόνος ημιζωής, Πυρηνικές αντιδράσεις
 • Μέλαν σώμα, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φάσματα εκπομπής αερίων
 • Άτομο του Bohr, Δυϊσμός σωματιδίων‐ κυμάτων, Αρχή αβεβαιότητας Heisenberg
 • Ατομικά Τροχιακά, Θερμοκρασία, Θερμότητα, Μεταφορά θερμότητας
 • Αλλαγές φάσης, Θερμική διαστολή, Καταστατική εξίσωση
 • Πρώτος νόμος θερμοδυναμικής, Διαγράμματα P‐ V, Κινητική θεωρία
 • Ισοκατανομή της ενέργειας, Κατανομή μοριακών ταχυτήτων
 • Δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής, Μηχανή Carnot, Εντροπία
 • Διαγράμματα Τ‐ S, Μετασχηματισμοί Lorentz, Συστολή μήκους
 • Διαστολή χρόνου, Σχετική ταυτοχρονία
 • Σχετικιστική μάζα, Άθροιση σχετικιστικών ταχυτήτων, Γενική θεωρία Σχετικότητας
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  4
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Υποχρεωτικά εβδομαδιαία τεστ στο moodle (30% του βαθμού)
 • Εξέταση στο moodle (70% του βαθμού)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:  –
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • G. Paul Hewitt, (2009), Οι έννοιες της φυσικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΚΡΗΤΗ
 • Raymond A. Serway, (1991), Physics for scientists & engineers τόμος III: θερμοδυναμική, κυματική οπτική και τόμος IV: σύγχρονη φυσική, Λεωνίδας Κυριάκος Ρεσβάνης, ΑΘΗΝΑ
 • H. D. Young και R. A. Friedman, (2012), Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, 2η Ελληνική έκδοση, Τόμος Γ’: Θε ρμοδυναμική και Σύγχρονη Φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:
 • H. D. Young και R. A. Friedman, (2012), Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, 2η Ελληνική έκδοση, Τόμος Γ’: Θερμοδυναμική και Σύγχρονη Φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση, ΑΘΗΝΑ
 • Κ. Π. Χαλβαδάκης, “Φυσική”, 2004, 79 σελίδες
 • G. Paul Hewitt, (2009), Οι έννοιες της φυσικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΚΡΗΤΗ
 • R. Wolfson, (2019), Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, Εκδόσεις Κριτική, ΑΘΗΝΑ
Διαδικτυακές Πηγές: http://moodle.aegean.gr/