Γενική Διδακτική

(Κωδικός Μαθήματος: 1159KEY, Περίγραμμα μαθήματος) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Z Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων:
 • Να εισαχθούν οι φοιτητές στα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας.
 • Να διδαχθούν τις θεμελιώδεις στρατηγικές που θα μπορούσαν να αναπτύξουν στη σχολική τάξη για να έχουν μια αποτελεσματική διδασκαλία.
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα στάδια ενός σχεδιασμού μιας διδακτικής συνάντησης.
 • Να αναδειχθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού για μια δημιουργική μάθηση
 • Να ασκηθούν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στην διδακτική πράξη και στον τρόπο αξιολόγησης της καθώς και στον τρόπο αποτίμησης των αποτελεσμάτων της.

Μαθησιακός Σκοπός:

 • Να εξοπλιστούν οι φοιτητές με τη πρακτική ικανότητα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν διδακτικές αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, και την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της μάθησης
 • Να εξασκηθούν στην πρακτική εφαρμογή στο σχολικό σύστημα.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Παρουσίαση των απαιτήσεων του μαθήματος
 2. Επιλογή θέματος εργασίας και βαθμίδα εκπαίδευσης και σχεδιασμός παρουσίασης επιλεγμένου θέματος. Επίσης καθορισμός γενικού γνωστικού υπόβαθρου
 3. Ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων της Γενικής διδακτικής και της εξέτασης των σύγχρονων αμφισβητούμενων ζητημάτων του τομέα
 4. Ομαδικές δραστηριότητες/Κριτική της παραδοσιακής διδακτικής
 5. Η έννοια της διδασκαλίας στην πράξη
 6. Η σχέση μεταξύ της γενικής εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
 7. Θεωρίες εκπαίδευσης και μάθησης
 8. Η δομή του προγράμματος σπουδών και η επίδραση του στη διδασκαλία.
 9. Προγραμματισμός και οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης
 10. Μέθοδοι και στρατηγικές της διδασκαλίας
 11. Κριτήρια για την παραγωγή, και τη χρησιμοποίηση των διάφορων τύπων εποπτικών υλικών της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας.
 12. Η οργάνωση του σχολείου ως φόρουμ για τη διδασκαλία και την μάθηση
 13. Παρουσίαση τελικής εφαρμογής
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες: Μελέτες περιπτώσεων, επισκέψεις σε σχολείο, ομάδες εργασίας σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Το μάθημα απαιτεί μια σειρά εργασιών και παρουσιάσεων μέσω τον οποίων επιτυγχάνονται:
1) δημιουργία ενός βασικού πρακτικού υπόβαθρου, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν κύριες έννοιες της διδακτικής και να διευκολυνθεί η μελέτη των αντικειμένων που παρουσιάζονται στη τάξη,

2)προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα το σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος και

3) εφαρμογή θεμάτων εκπαιδευτικής αξιολόγησης που αποσκοπούν στην ενημέρωση σχετικά με τις μεθόδους και πρακτικές οργάνωσης και αξιοποίησης της αξιολόγησης κυρίως του μαθητή.

Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εξέταση δεν είναι εφικτή αν δεν έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εργασίες (10 βαθμοί), Παρουσιάσεις Εργασιών (10 βαθμοί), Συμμετοχή (10 βαθμοί), Quiz (10 βαθμοί)

Σύνολο: 40 βαθμοί

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Όχι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: ΚΑΨΑΛΗΣ Α. & ΝΗΜΑ Ε., (2008), ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: