Γεωλογία

(Κωδικός Μαθήματος: 202Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες:  4 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Πέτρος Γαγάνης

Παροχή βασικών γνώσεων γεωλογίας ως υπόβαθρο των περιβαλλοντικών επιστημών.

Η κατανόηση των κύριων διεργασιών του πλανήτη ΓΗ, του πως συνδέονται μεταξύ τους, και του πως αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας.

Χρήση αναλυτικής σκέψης, συνδυαστικής λογικής, και ανάπτυξη μιας οπτικής της ΓΗΣ ως ένα σύστημα ενοποιημένων διεργασιών σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας..

Εξοικείωση με την έννοια του γεωλογικού χρόνου και τις επιπτώσεις των αργών γεωλογικών αλλαγών. Εξοικείωση με τους γεωλογικούς χάρτες και τη χρήση τους.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή (Επιστήμη Γεωλογίας, υλικά και διεργασίες της Γης, ενέργεια και θερμότητα, γεωθερμική βαθμίδα, εσωτερική και εξωτερική δομή της Γης, Λιθοσφαιρικές πλάκες)
 • Θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών (Στάδια ανάπτυξης της θεωρίας, Παρατηρήσεις – Αποδείξεις)
 • Θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών ( Όρια, Συνέπειες Φαινομένου)
 • Σεισμοί και αποτελέσματα (σεισμοί, προέλευση των σεισμών, μελέτη των σεισμών, τύποι σεισμικών κυμάτων, επίκεντρο και μέγεθος σεισμών και καταστροφών, η εσωτερική δομή της Γης, κατανομή σεισμών στον κόσμο και στην Ελλάδα)
 • Ορυκτά και Πετρώματα (ορισμός, άτομα και δομή τους, κρυσταλλική δομή, σύσταση των ορυκτών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους, Πετρώματα, Κύκλος των Πετρωμάτων)
 • Ηφαίστεια και Πυρινενή Πετρώματα (είδη, τύποι μάγματος, προέλευση Βασαλτικού, Γρανιτικού, Ανδεσιτικού μάγματος, μαγματικός διαχωρισμός, ηφαιστιογενή πετρώματα, πλουτωνικά πετρώματα)
 • Ιζηματογενή Πετρώματα και Διεργασίες Ιζηματογένεσης (Κλαστικά, χημικά βιογενή ιζήματα, δομή και χαρακτηριστικά τους, απόθεση, στρώσεις και ιζηματογενείς φάσεις, συνήθεις συνθήκες και περιβάλλον απόθεσης)
 • Μεταμόρφωση, Διεργασίες και Πετρώματα (ορισμός και βαθμός μεταμορφισμού, παράγοντες που ελέγχουν το μεταμορφισμό, τύποι και φάσεις μεταμορφισμού, μεταμορφισμός και λιθοσφαιρικές πλάκες)
 • Γεωλογικός Χρόνος, Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση (σχετική και απόλυτη ηλικία πετρωμάτων, αρχή της στρωματογραφίας, ασυνέχειες, στρωματογραφική ταξινόμηση, γεωλογική στήλη, απόλυτος γεωλογικός χρόνος, ηλικία της γης)
 • Τοπογραφικό ανάγλυφο, Ισοϋψείς, Τοπογραφικοί Χάρτες, Τοπογραφικές τομές
 • Γεωλογικοί Χάρτες, Γεωλογικές τομές
 • Γεωλογική εξέλιξη, Αλληλοσύνδεση φαινομένων, συνολική εικόνα και οπτική
 • Στοιχεία γεωλογίας της Ελλάδας και γεωλογία της νήσου Λέσβου

Φροντιστήρια:

 1. Τοπογραφικοί χάρτες
 2. Τοπογραφικές τομές
 3. Γεωλογικοί χάρτες
 4. Γεωλογικές τομές
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Εξετάσεις προόδου
 • Τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Δούτσος, Θ., (2000), Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές, LEADER BOOKS A.E., ΑΘΗΝΑ . ISBN: 960-7901-21-5 2
 • Παπανικολάου Δημήτρης Ι.,Σίδερης Χρήστος Ι. (2007), Γεωλογία. Η επιστήμη της Γης, Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ISBN: 978-960-16-2049-7
Βιβλιογραφία:
 • Παυλίδης Σπύρος Β., Παν-γαία (Παγγαία): Μια διαφορετική βιο-γεωλογική διαδρομή στον πλανήτη Γη, Leader Books, 2007
 • John Grotzinger,Thomas H. Jordan, Frank Press, Reymond Siever, Understanding Earth (Fifth Edition), W.H. Freeman & Co, 2007
Διαδικτυακές Πηγές: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/tectonics/
http://www.iris.edu/hq/programs/education_and_outreach/animations
http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/navigation/visualization.cfm
http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/navigation/investigation.cfm