Κυκλική οικονομία


Κυκλική Οικονομία

(Κωδικός Μαθήματος: 413ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS: 5 Τύπος: ΚΕΥ
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων:   Δ. Λέκκας
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος της Κυκλικής Οικονομίας, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:

 • να κατανοούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
 • να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ ενός γραμμικού και ενός κυκλικού συστήματος οικονομίας καθώς και τις διαστάσεις της βιοοικονομίας
 • να αναγνωρίζουν τις βασικές διαστάσεις ενός συστήματος και να αποτυπώνουν τις ροές των υλικών και της ενέργειας
 • να εφαρμόζουν την μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
 • να εξάγουν βασικά συμπεράσματα και να αξιολογούν την εφαρμογή πρακτικών της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις και διαδικασίες
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή στην κυκλική οικονομίας
  • Κυκλική οικονομία, βιο-οικονομία
  • Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυκλική οικονομία και η Πράσινη Συμφωνία
  • Αναφορά στους SDGs και η σχέση με την κυκλική οικονομία
 • Από το γραμμικό μοντέλο στην κυκλική οικονομία
  • αλυσίδες εφοδιασμού κλειστού βρόχου και νέες ευκαιρίες
  • βιομηχανική συμβίωση
  • δημιουργία αξίας και νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε μια κυκλική οικονομία
  • Δια-δραστικό εργαστήριο με παραδείγματα καλών πρακτικών και διερεύνηση για την εφαρμοφή τους σε επιχειρήσεις στο Β. Αιγαίο.
 • Ανάλυση Ροής Υλικών  – Material Flow Analysis 
 • Κατανόηση της ροής υλικών και ενέργειας μέσα στην οικονομία.
 • Μεθοδολογία & παραδείγματα
 • Συστηµική προσέγγιση
  • Παραγωγή βιομάζας  – Γεωργία, δάση και τρόφιμα
  • Πλαστικά
  • Ενέργεια
  • Δια-δραστικό εργαστήριο  – ανάλυση διαφορετικών συστημάτων, συλλογή δεδομένων και παρουσίαση ροών
 • Προϊόντα
  • Μετάβαση σε κυκλικό σχεδιασμό (υλικά, συσκευασίες)
  • ανακύκλωση
  • bio-based products,
  • προϊόντα με μεγαλύτερο χρόνο ζωής
  • Δια-δραστικό εργαστήριο  –   προϊόντα και συσκευασίες
 • Ανάλυση Κύκλου ΖωήςLife Cycle Assessment
  • Μεθοδολογία & παραδείγματα

Δια-δραστικό εργαστήριο – Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε επιχειρήσεις και προϊόντα

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργαστήρια: 40%

Γραπτή εργασία (project): 30%

Προφορική παρουσίαση εργ.: (30%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: