Αγγλικά Ι

(Κωδικός Μαθήματος: 341ΚΕΥ)

Εξάμηνο:  Ε&ΣΤ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

δεν ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες ομάδες

Διδάσκων:   –

Η βασική γνώση της Αγγλικής: κατανόηση και συγγραφή απλών κειμένων, βασική επικοινωνία στην Αγγλική.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

Η βασική γνώση της Αγγλικής: κατανόηση και συγγραφή απλών κειμένων, βασική επικοινωνία στην Αγγλική.

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Τελική εξέταση.

 Φοιτητές οι οποίοι διαθέτουν ικανοποιητική γνώση αγγλικών (επιπέδου «Lower» ‐ Β2 και άνω) απαλάσσονται. Ο βαθμός δεν λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό του τελικού βαθμού πτυχίου.

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: