Αγγλικά ΙΙ

(Κωδικός Μαθήματος: 342ΚΕΥ)

Εξάμηνο:  Ε&ΣΤ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

δεν ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες ομάδες

Διδάσκων:

Η γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο «Lower» ‐ Β2: κατανόηση και συγγραφή απλών κειμένων, περιλαμβανομένων επιστημονικών κειμένων, βασική επικοινωνία, εξοικείωση με τη χρήση επιστημονικών όρων, επιστημονικών βοηθημάτων ορολογίας, βάσεων δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων, αναζήτησης στο διαδίκτυο με τη χρήση της Αγγλικής.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Τελική εξέταση

Φοιτητές οι οποίοι διαθέτουν ικανοποιητική γνώση αγγλικών (επιπέδου «Lower» ‐ Β2 και άνω) απαλάσσονται. Ο βαθμός δεν λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό του τελικού βαθμού πτυχίου.

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: