Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Αριθμητική Ανάλυση

(Κωδικός Μαθήματος: ΕΥ5859, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Μαθηματικά  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων: Κοραλία Τζαννή

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές πρακτικά εργαλεία για την ανάλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η μεταβολή πληθυσμών, η διάχυση και η διασπορά ρύπων, και η μεταφορά θερμότητας.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 8 ενότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων καθώς και συστημάτων γραμμικών και διαφορικών εξισώσεων. Οι επιμέρους ενότητες είναι οι εξής:

  1. Αριθμητική Ανάλυση & Προηγμένες Γλώσσες Προγραμματισμού
  2. Ολοκληρωτικός Λογισμός
  3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
  4. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (Συστήματα)
  5. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
  6. Επίλυση Συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων
  7. Ειδικά Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας (Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα)
  8. Μέθοδοι Monte‐Carlo

Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιμέρους ενοτήτων οι φοιτητές μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού MATLAB, μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές.

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική εξέταση στο μικροϋπολογιστικό κέντρο και παράδοση αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: