Εισαγωγή στην Πληροφορική

(Κωδικός Μαθήματος: 411Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:
 A Διδακτικές Μονάδες: 2 ECTS: 3 Τύπος: Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  – Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:   Αντώνης Ανδρέου
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές εφαρμογές
 • Εξοικείωση με θέματα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και σχετικών εργαλείων
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Γνωριμία με τα εργαστήρια, κανονισμός λειτουργίας, ηλεκτρονικός λογαριασμός, διαδικασία Login-Logout, αλλαγή password, σημειώσεις από το server, webmail, σύνδεση VPN, studentweb, διαδικασία έκδοσης φοιτητικής ταυτότητας (Εργαστήριο 1)
 • Επεξεργασία κειμένου: Microsoft Word. Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου, μορφοποίηση κειμένου, παρουσίαση πληροφοριών σε πίνακες, διαχείριση πινάκων, σχήματα, γραφικά, εξισώσεις, υποσημειώσεις, πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο όρων, αναφορές και βιβλιογραφία, συγχώνευση αλληλογραφίας, παρακολούθηση αλλαγών κειμένου. Εξέταση ενότητας. (Εργαστήριο 2,3,4,5)
 • Υπολογιστικά Φύλλα: Microsoft Excel. Ανάπτυξη φύλλου εργασίας, καταχώρηση και αναθεώρηση δεδομένων, μορφοποίηση, υπολογισμοί με δεδομένα, συναρτήσεις, γραφήματα, φίλτρα. Εξέταση ενότητας. (Εργαστήριο 6,7,8,9)
 • Παρουσιάσεις: Microsoft PowerPoint. Επεξεργασία διαφανειών, επεξεργασία κειμένου διαφανειών, οπτικές βελτιώσεις, κινήσεις αντικειμένων, αναθεώρηση και προβολή παρουσιάσεων. Εξέταση ενότητας. (Εργαστήριο 10,11,12)
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  –
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Συμμετοχή / Απουσίες – 50%
 • 3 Πρόοδοι / Ενότητα – 50 %
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
 • Παρουσιάσεις
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • George Beekman-Ben Beekman, 2012. Εισαγωγή στη Πληροφορική. 10η έκδοση. Εκδόσεις Γκιουρδας. ΙSBN: 978-960-512-667-4
 • Joan Lambert, Joyce Cox, Curtis Frye, Office 2010 Professional – Βήμα Βήμα. Εκδόσεις Κλειδαριθμος. ISBN: 978-960-461-418-9
Βιβλιογραφία:
 • Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy. Εισαγωγή στην Πληροφορική – Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Κριτική.ISBN: 978-960-218-931-3
Διαδικτυακές Πηγές: