Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

(Κωδικός Μαθήματος: 344ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Οι φοιτητές θα διαμορφώσουν το δικό τους ερευνητικό project ως ομαδική εργασία.

Με την καθοδήγηση και την κριτική ανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα θα (α) πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική επισκόπηση (β) διατυπώσουν ερευνητικές ερωτήσεις/προτάσεις (γ) σχεδιάσουν και πραγματοποιήσουν τη συλλογή δεδομένων (δ) αναλύσουν τα δεδομένα (ε) συγγράψουν τη σχετική ερευνητική εργασία και (στ) παρουσιάσουν την έρευνά τους σε συναδέλφους τους υπό τη μορφή παρουσίασης Power point

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγική Διάλεξη- Η επιστημονική έρευνα
 • Εισαγωγική Διάλεξη- Παρουσίαση του υπό διερεύνηση θέματος
 • Σεμινάριο: Βιβλιογραφική επισκόπηση
 • Σεμινάριο:  Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων
 • Σεμινάριο: Σχεδιασμός έρευνας/συλλογής δεδομένων
 • Πεδίο: Συλλογή Δεδομένων
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Συγγραφή ομαδικής εργασίας
 • Παρουσίαση Εργασίας
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Τελική Ομαδική Εργασία: 60%
  Παρουσίαση powerpoint: 25%
 • Ατομική αξιολόγηση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας: 15%
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Ανάλογη του θέματος έρευνας
Βιβλιογραφία:
 • Ανάλογη του θέματος έρευνας
Διαδικτυακές Πηγές: