Εξέλιξη Οικοσυστημάτων

(Κωδικός Μαθήματος: 1059ΚΕΥ)

Εξάμηνο:  Ζ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διδάσκων:   –

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μία κατανόηση βασικών εννοιών:

 • Των αρχών της παλαιοοικολογίας
 • Των μεθόδων ανακατασκευής των αλλαγών στα χερσαία οικοσυστήματα
 • Της απόκρισης των οικοσυστημάτων στις κλιματικές αλλαγές Ανθρωπογενείς επιδράσεις σε οικοσυστήματα
 • Τη σημασία της ιστορίας στην εκπόνηση στρατηγικών διατήρησης βιοποικιλότητας
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Αρχές Παλαιοοικολογίας: απολιθώματα και έννοια του χρόνου, πλανητική χρονολογία, φιλοσοφική σημασία των εξαλείψεων, περιβαλλοντική ανακατασκευή.
 2. Ιστορία της Φυσικής Ιστορίας: πρόβλημα των ειδών, φύση γεωλογικών διεργασιών, Καταστροφισμός και Ομοιομορφία.
 3. Ταφονομία: ποιότητα των παλαιοντολογικών αρχείων (πιστότητα, αναλυτικότητα), μεγα‐αποκλίσεις, ανατομική και βιοχημική πιστότητα, χωρική πιστότητα, διαχρονική ανάμειξη, συνθετική πιστότητα.
 4. Παλυνολογία: αρχές και ιστορική αναδρομή, βαθμονόμηση παλυνογύρεως και βλάστησης, περιοχή προέλευσης, μοντέλα διανομής και μεταφοράς σε λεκάνες.
 5. Παλυνολογία: απόθεση γύρεως σε έλη, λίμνες και ωκεανούς, διατήρηση και αποσάθρωση, παλυνολογικά μέτρα και τρόποι παρουσίασης δεδομένων.
 6. Ποσοτική ανακατασκευή κλίματος από παλυνολογικά δεδομένα (θεωρία, υποθέσεις, προβλήματα, μέθοδοι).
 7. Απόκριση οικοσυστημάτων σε κλιματικές αλλαγές
 8. Μεσοπαγετώδεις περίοδοι και οικολογική διαδοχή.
 9. Παγετώδεις περίοδοι και καταφύγια
 10. Ανθρωπογενείς επιδράσεις σε οικοσυστήματα
 11. Χωρικές και εξελικτικές τάσεις: εξαλείψεις, μετανάστευση γενετικές αλλαγές και ειδογένεση
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Ομαδική παρουσίαση (30%)

Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Διατίθενται ανά μάθημα.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Bennett, K.D. (1997) Evolution and Ecology, The Pace of Life. Cambridge University Press
Βιβλιογραφία:
 • Berglund, B.E. (ed.) (1986) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, Wiley, Chichester.
 • Birks, H.J.B. & Birks, H.H. (1980) Quaternary Palaeoecology. Edward Arnold.
 • Cronin, T.M. (1999) Principles of Paleoclimatology. Columbia University Press. (esp. Ch. 3)
 • Darwin. C. (1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Murray, London
 • Gould, S.J. (1987) Time’s Arrow Time’s Cycle. Harvard Univesrity Press).
 • Mayr., E. (1982) The Growth of Biological Thought. Harvard UniversityPress.
 • Rudwick, M.J.S. (1972) The Meaning of Fossils. The University ofChicago Press.
 • Schiltuizen, M. (2001) Frogs, Flies and Dandelions. Oxford UniversityPress, Oxford.
 • Hewitt, G. (2000) The genetic legacy of the Quaternary ice ages. Nature405, 907‐913.
 • Tzedakis, P.C. (1993) Long‐term tree populations in northwest Greecethrough multiple Quaternary climatic cycles. Nature 364, 437‐440.
 • Tzedakis, P.C., Lawson, I.T., Frogley, M.R., Hewitt, G.M. & Preece, R.C. (2002) Buffered tree population changes in a Quaternary refugium:evolutionary implications. Science 297, 2044‐2047.
Διαδικτυακές Πηγές: