Μέθοδοι Έρευνας στην Οικολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 131ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Α. Γαλανίδης

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων οικολογικής έρευνας.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

(α) να αναγνωρίζουν ένα οικολογικό ερευνητικό θέμα

(β) να επιλέγουν τον κατάλληλο σχεδιασμό δειγματοληψίας ή πειράματος για την αντιμετώπισή του

(γ) να μετρούν ή να εκτιμούν βασικές παραμέτρους της βλάστησης

(δ) να αναπτύσσουν την κατάλληλη στατιστική μέθοδο για την ανάλυση των δεδομένων

(ε) να συνθέτουν δεδομένα προερχόμενα από διαφορετικές πηγές και κλίμακες μέτρησης

(στ) να εξάγουν βασικά συμπεράσματα και να αξιολογούν την εφαρμογή τους επί των οικολογικών ζητημάτων ή προβλημάτων

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Στα πλαίσια του μαθήματος δίνονται διαλέξεις και πραγματοποιούνται ασκήσεις στο πεδίο και εργαστηριακές αναλύσεις με το παρακάτω περιεχόμενο:

  1. Βασικές αρχές πειραματικού σχεδιασμού/δειγματοληψίας
  2. Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των περιοχών μελέτης
  3. Δειγματοληψία φυτικών οργανισμών
  4. Μέτρηση λειτουργικών χαρακτηριστικών φυτών
  5. Μέτρηση παραμέτρων δομής της κοινότητας και αρχιτεκτονικής της βλάστησης
  6. Μέτρηση οικοσυστημικών διεργασιών
  7. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων – Συγγραφή αποτελεσμάτων
  8. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 4
Άλλες δραστηριότητες: ασκήσεις πεδίου
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Υποβολή και παρουσίαση ομαδικής εργασίας (100%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Jan Lepš, Petr Šmilauer. 2022. Βιοστατιστική με την R, Εκδόσεις Ροπή.

Καρανδεινός Μ. 2007. Ποσοτικές οικολογικές Μέθοδοι. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

J. David Creswell, John W. Creswell. 2019. Σχεδιασμός Έρευνας. Εκδόσεις Προπομπός.

Καβρουδάκης Δ. 2020. Χωρική ανάλυση. Εκδόσεις Δίσιγμα.

Βιβλιογραφία: Wheater CP, Bell JR, Cook PA. 2011. Practical Field Ecology: A Project Guide. Wiley
Διαδικτυακές Πηγές: