Οικολογία του Ανθρώπου ΙΙ

(Κωδικός Μαθήματος: 135KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες: 2 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Οικολογία του Ανθρώπου Ι  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων:   Ανδρέας Τρούμπης

Το μάθημα εμβαθύνει σε έννοιες -και εργαλεία- Ανθρώπινης Οικολογίας, ιδιαίτερα σε θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς και τεχνολογίας:

 • Θεωρία και πρακτική κατασκευής σεναρίων
 • Θεωρία και πρακτική αξιολόγησης δεικτών
 • Διεθνής περιβαλλοντική στρατηγική 2030-50
 • Επιδιώκεται και εκτιμάται ότι ο επιτυχώς αξιολογηθείς υποψήφιος:

Ο/Η απόφοιτος δύναται να συνδυάζει και να προσδιορίζει τα δομικά στοιχεία ενός φυσικού ή ανθρωπογενούς συστήματος, να διακρίνει τη σημασία και αξία της συστημικής  οικολογικής θεωρίας και να εφαρμόζει θεμελιώδη εργαλεία της σε προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 • Δύναται να εξάγει συμπεράσματα και γενικεύσεις επί της δυναμικής των φυσικών συστημάτων σε διάφορες κλίμακες.
 • Δύναται να συνθέτει και να αξιολογεί μαθηματικές εκφράσεις και προσομοιώσεις της λειτουργίας των οικοσυστημάτων, ειδικότερα δε ζητήματα διαταραχών και μεταβολών της βιοποικιλότητας.
 • Δύναται να αξιολογεί ζητήματα και συγκρούσεις επί κρισίμων προβλημάτων ως οι εκλείψεις ειδών ή η εξάντληση των πόρων και να αναθεωρεί προτάσεις πολιτικής.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εξειδικευμένα προβλήματα μαθηματικών προσομοιώσεων σύνθετων οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και η σχέση τους με την κατασκευή σεναρίων/δεικτών και των επιδιώξεων περιβαλλοντικής πολιτικής, με τη χρήση συστηματικών εργαλείων ως το Populus v.6 ή το περιβάλλον NetLogo.
 • Παρουσιάσεις Εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Στοχευμένες μικρο-εργασίες/ασκήσεις (10 Χ 5%, υποχρεωτικές). Γραπτές εξετάσεις, (50% τελικού βαθμού).
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
 • Begon, M., Harper J.L., Townsend, C.R. (1996) «Ecology: Individuals, Populations and Communities», Blackwell Science Inc.
 • IPBES Scenarios and Models for Biodiversity Assessment 2018. https://ipbes.net/assessment-reports/scenarios
 • IPBES Assessments of Biodiversity Status in Europe and Central Asia (2018-…) https://ipbes.net/assessment-reports/eca
Διαδικτυακές Πηγές: