Πειραματική Οικολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 130ΚΕΥ) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση: Περιβαλλοντικών Επιστημών Διδάσκων:  Ανδρέας Τρούμπης

Στόχος του μαθήματος είναι να συμπληρώσει, εμπλουτίσει και μετακινήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών από τη θεωρητική διδασκαλία προς την εμπειρική διερεύνηση και γνώση γενικών υποθέσεων και αρχών της ευρύτερης Οικολογικής Θεωρίας σε συνδυασμό με τις βασικές γνώσεις Βιολογίας/ Φυσιολογίας. Βασικό ζήτημα είναι η κατανόηση της έννοιας της “υπόθεσης” και του “πειράματος” στην οργάνωση της Οικολογικής γνώσης καθώς και η εξοικείωση με χειρισμούς που εντάσσονται σε ανώτερα επίπεδα οργάνωσης. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η κατανόηση της μεθόδου της Στατιστικής στην εξαγωγή θεμελιωδών συμπερασμάτων επί της οικολογικής μεθόδου.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

Το μάθημα αναπτύσσεται γύρω από 10 ασκήσεις/προβλήματα, απολύτως τυπικά της θεμελιώδους οικολογικής επιστήμης. Κάθε άσκηση περιλαμβάνει το σύνολο της δειγματοληψίας, χειρισμού, καταγραφής δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης αυτών. Οι ασκήσεις/προβλήματα διακρίνονται σε τρεις ομάδες:

– Ομάδα 1: διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα πεδίου. Σκοπός είναι η διατύπωση συγκεκριμένης υπόθεσης, οι σχετικοί υπολογισμοί ανάλογα με την ελεγχόμενη θεωρία και η στατιστική επιβεβαίωση της. Π.χ. ενεργειακές ροές σε μια τροφική αλυσίδα, έλεγχος της θεωρίας του Lindeman.

– Ομάδα 2: προσομοιωμένα δεδομένα. Σκοπός είναι η διασύνδεση μεταξύ του ελέγχου μιας υπόθεσης και των προβλέψεων ενός οικολογικού μοντέλου. Π.χ. η συσσώρευση βιομάζας και η δέσμευση C σε ένα δασικό οικοσύστημα κατά μήκος των σταδίων/χρόνου της διαδοχής.

– Ομάδα 3: πειραματικός χειρισμός και πραγματικά δεδομένα. Σκοπός είναι η ανάπτυξη πλήρους διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εργαστηριακού επιπέδου. Π.χ. η μελέτη των φαινομένων πυκνο-εξάρτησης ή ανταγωνισμού σε πειραματικές μικρο-καλλιέργειες

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Αναφορές ασκήσεων (100%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: