Περιβαλλοντική Πολιτική: Ευρωπαϊκές Και Διεθνείς Διαστάσεις

(Κωδικός Μαθήματος: 340KEY)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες: ECTS: Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διδάσκων:   –

Το μάθημα αποβλέπει στην κατανόηση και ανάλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των οποίων οι διαστάσεις ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, και στη θεώρηση των διεθνών πολιτικών προς αντιμετώπιση τους. Θα αναλυθούν οι μέθοδοι της διαμορφούμενης διεθνούς διπλωματίας, της διεθνούς πολιτικής και της διεθνούς διακυβέρνησης, με έμφαση στη δυναμική της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Το ‘περιβάλλον’ ως τομέας δημόσιας πολιτικής
 2. Η λογική της δημόσιας παρέμβασης. Δημόσια αγαθά
 3. Εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια δημόσια αγαθά
 4. Γιατί η πολιτική περιβάλλοντος σε επίπεδο Ε.Ε.
 5. Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική – Ρόλος κρατών, διακρατικών και υπερκρατικών θεσμών
 6. Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Οι άλλοι παίκτες
 7. Εργαλεία, διαδικασίες, μέθοδοι λήψης αποφάσεων ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής
 8. Πολιτική οικονομία της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής
 9. Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική – Ιστορική εξέλιξη, οριζόντια ανάλυση
 10. Περιβαλλοντική πολιτική σε διεθνές, παγκόσμιο επίπεδο
 11. Οι μείζονες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο
 12. Οι επιμέρους περιβαλλοντικές πολιτικές (Α’μέρος)
 13. Οι επιμέρους περιβαλλοντικές πολιτικές (Β’μέρος)
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Γραπτή τελική εξέταση στη βάση πολλών μικρών ερωτήσεων και χωρίς περιορισμούς ως προς την προσκόμιση βιβλίων, σημειώσεων κ.λπ.

Εργασία και παρουσίαση της.

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Τσαντίλης,Δ., Χατζημπίρος,Κ., «Η περιβαλλοντική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Μαραβέγιας,Ν. και Μ.Τισινιζέληςς, Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ.634-669.
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: