Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών

(Κωδικός Μαθήματος: 122 ΚΕΥ)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διδάσκων:  Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
 • Γνώση και κατανόηση βασικών εννοιών της βιολογίας της διατήρησης και της βιογεωγραφίας.
 • Γνώση και κατανόηση των βασικών συνιστωσών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό προστατευτέων περιοχών.
 • Γνώση και χειρισμός μεθοδολογιών προσδιορισμού περιοχών προτεραιότητας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Βασικές έννοιες: Ορισμός της Βιοποικιλότητας, σπανιότητα, ενδημισμός, απειλούμενα είδη, κατηγορίες απειλής.
 2. Απειλές στη Βιοποικιλότητα: Απώλεια ενδιαιτημάτων, υποβάθμιση ενδιαιτημάτων, κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων και η επίδραση των άκρων.
 3. Βιογεωγραφία των νήσων
 4. Προστατευτέες περιοχές και συστήματα κατάταξης.
 5. Προτεραιότητες για την επιλογή προστατευτέων περιοχών: Βασικές αρχές για την επιλογή προστατευτέας περιοχής. Περιοχές με αυξημένη ποικιλότητα ειδών ή Θερμές Περιοχές. Ανάλυση των κενών (GAP analysis).
 6. Εφαρμογές των ΣΓΠ στο σχεδιασμό προστατευτέων περιοχών.
 7. Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών. Απάντηση στα πέντε βασικά ερωτήματα που τίθενται στο θέμα του σχεδιασμού προστατευτέων περιοχών.
 8. Οικολογία τοπίου και σχεδιασμός προστατευτέων περιοχών.
 9. Στρατηγικές διατήρησης ειδών εκτός της φυσικής τους θέσης (ex situ διατήρηση).
 10. Το θεσμικό πλαίσιο της διατήρησης.
 11. Προστατευόμενες / Προστατευτέες περιοχές στην Ελλάδα.
 12. Ο ρόλος της διαρκούς παρακολούθησης (Monitoring) στη διατήρηση ειδών και βιοτόπων.
 13. Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις στο σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  0
Άλλες δραστηριότητες:

Γραπτή εργασία

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:  Παρουσίαση και παράδοση γραπτής εργασίας (μονάδες 3) Γραπτή τελική εξέταση (μονάδες 7)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:

Δημητρακόπουλος Π., «Σχεδιασμός προστατευτέων περιοχών», 110 σελίδες

Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

R. Primack, Γ. Διαμαντόπουλος, Μ. Αριανούτσου, Δ. Δανιηλίδης, Σ. Βαλάκος, Π. Παφίλης, Ι.Δ. Παντής, (2007), Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, ΑΘΗΝΑ

Βιβλιογραφία:
 • Primack, R.B. 2002. Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts.
 • Hunter, M.L. 2002. Fundamentals of Conservation Biology. Blackwell Science, Inc.
 • Meffe, G.K. and Caroll, C.R. 2006. Principles of Conservation Biology. Sinauer, Sunderland, Massachusetts.
Διαδικτυακές Πηγές:

www.ypeka.gr

www.iucn.org

www.unep-wcmc.org