Χωροταξία

(Κωδικός Μαθήματος: 310ΚΕΥ)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διδάσκων:   Ιωάννης Σπιλάνης

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση αναπτυξιακών ζητημάτων και θεμάτων σχεδιασμού που αφορούν στον εξωαστικό κυρίως χώρο. Οι σπουδαστές καλούνται να προσεγγίσουν, τόσο στο πλαίσιο των θεωρητικών διαλέξεων όσο και στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας, επιλεγμένα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη χαρακτηριστικών χωροκοινωνικών συστημάτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

Το μάθημα αποτελείται από μια σειρά θεωρητικών διαλέξεων και μια ομαδική εργασία ‐ μελέτη περίπτωσης. Οι θεωρητικές διαλέξεις αρθρώνονται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό, εστιάζοντας κυρίως στην έννοια της αειφορίας.

Στην δεύτερη ενότητα εξετάζεται ο σχεδιασμός ως διαδικασία ρύθμισης χωρικών ζητημάτων και αναλύεται ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού στην εξασφάλιση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Τέλος στην τρίτη θεματική ενότητα προσδιορίζεται η πρακτική του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Παρατίθεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε κύριες περιόδους και αναπτύσσονται οι θεσμικές και οργανωτικές ιδιαιτερότητες που περιγράφουν τον κύριο άξονα χωροταξικού σχεδιασμού.

Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος αφορά στη μελέτη περίπτωσης. Οι φοιτητές οργανώνονται σε ομάδες και καλούνται να μελετήσουν, σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές, μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι ομάδες, αφού εξετάσουν και αναλύσουν την περιοχή επιλογής, προσδιορίσουν και διατυπώσουν τα προβλήματα που θεωρούν ότι συναντώνται, καλούνται να προχωρήσουν στην διατύπωση μιας σειράς προτάσεων ‐ παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους.

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
  • ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Μ., (2000), ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, ΑΘΗΝΑ
  • ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Γ., (2008), Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ
  • ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡ., (2004), ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: