Μέθοδοι Έρευνας στην Περιβαλλοντική Μηχανική

(Κωδικός Μαθήματος: 243ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

 

 Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Αθανάσιος Στασινάκης / Schaelicke Dirk

Η εξοικείωση των φοιτητών με την κατανόηση και αποτύπωση των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας στην περιβαλλοντική μηχανική και η εξάσκησή τους με συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνολογίες που σχετίζονται με την εκτίμηση της υδατικής ρύπανσης και την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα αποτελείται από 8 διαλέξεις, 2 εκπαιδευτικές εκδρομές στο πεδίο, 1 εργαστηριακή άσκηση

 1. Εισαγωγή, στόχοι μαθήματος, περιγραφή διαλέξεων/εργασιών, αξιολόγηση μαθήματος
 2. Αρχές υλοποίησης έρευνας στην υδατική ρύπανση και στην επεξεργασία αποβλήτων: βιβλιογραφική έρευνα, δειγματοληψία, αποθήκευση/συντήρηση δειγμάτων
 3. Συλλογή δειγμάτων από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) Μυτιλήνης
 4. Συλλογή δειγμάτων από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και τον ποταμό Ευεργέτουλα και μέτρηση με φορητά όργανα
 5. Χημική ανάλυση βασικών ρύπων (COD, TSS) στο εργαστήριο
 6. Αρχές υλοποίησης έρευνας στην υδατική ρύπανση και στην επεξεργασία αποβλήτων: στατιστική επεξεργασία δεδομένων
 7. Αρχές υλοποίησης έρευνας στην υδατική ρύπανση και στην επεξεργασία αποβλήτων: ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων
 8. Μεθοδολογία σύνταξης και παρουσίασης πτυχιακής εργασίας
 9. Μεθοδολογία σύνταξης και παρουσίασης επιστημονικών άρθρων και επιστημονικών ανακοινώσεων
 10. Παρουσίαση case study σχετικού με την υδατική ρύπανση και την επεξεργασία αποβλήτων
 11. Προετοιμασία εργασίας μαθήματος: κατανομή ρόλων, χρονοδιάγραμμα, πιθανοί κίνδυνοι
 12. Παρουσίαση ομαδικών προφορικών εργασιών
 13. Υποβολή ομαδικών γραπτών εργασιών

 

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 8 διαλέξεις (3 ώρες ανά εβδομάδα)
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1 εργαστήριο (4 ώρες ανά εβδομάδα)
Άλλες δραστηριότητες: 2 εκπαιδευτικές εκδρομές
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Α. Κατάθεση γραπτών ομαδικών εργασιών που θα παρουσιάζουν και θα συγκρίνουν με τη βιβλιογραφία τα αποτελέσματα της εργαστηριακής έρευνας (60%)

Β. Προφορική παρουσίαση ομαδικών εργασιών που θα παρουσιάζουν και θα συγκρίνουν με τη βιβλιογραφία τα αποτελέσματα της εργαστηριακής έρευνας (40%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Δεν διατίθενται
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βλυσίδης, Μάη, Μπαραμπούτη (2015) Βιομηχανική Ρύπανση, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

Βιβλιογραφία: Liu and Liptak (1996) Environmental Engineering Handbook, Lewis Publishers

Li and Miglaccio (2010) Water quality concepts, sampling and analyses, CRC Press

APHA (2012) Standard methods for the examination of water and wastewater, 22nd edition

Metcalf and Eddy (2006) Μηχανική Υγρών Αποβλήτων, 4η έκδοση, τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα

Διαδικτυακές Πηγές: http://www.iwa-network.org/

http://water.epa.gov/polwaste/http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-pollution