Μέθοδοι &  Εργαλεία  Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας

(Κωδικός Μαθήματος: 345 KEY, Περίγραμμα μαθήματος) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Μαρία Χατζηαντωνίου

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές γνώση σχετικά με:

 • τις αρχές, το πλαίσιο και τη μεθοδολογία των μεθοδολογιών: LCA, Ecological Footprint και IPAT
 • τους βασικούς υπολογισμούς/ αλγόριθμους και τα βασικά μοντέλα εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογιών
 • την ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων εφαρμογής στην πράξη των παραπάνω μεθοδολογιών

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα θα:

 • έχουν εξοικειωθεί με τη θεμελιώδη συλλογιστική της έννοιας “οικολογικό αποτύπωμα”
 • έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα της συστημικής προσέγγισης των παραγωγικών συστημάτων και των πλανητικών περιβαλλοντικών προκλήσεων
 • είναι σε θέση να κατανοήσουν την έννοια του ΄κύκλου ζωής’ προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ως βάση της σύγκρισης τους ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση.

πιο συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τη διαδικασία υπολογισμού του εθνικού οικολογικού αποτυπώματος (national footprint and biocapacity accounts) και του οικολογικού ελλείμματος (ecological deficit)
 • διακρίνουν  τις αλληλουχίες διεργασιών ενός παραγωγικού συστήματος και να αναλύουν τις  (περιβαλλοντικές) εισροές/εκροές στα διάφορα επιμέρους στάδια
 • εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην θεώρηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, μιας διαδικασίας, ενός συστήματος και της σύνδεσης τους με τις σημαντικές κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • αναλύουν τη διαδικασία εφαρμογής της μεθοδολογίας LCA σε σειρά παραδειγμάτων
 • εφαρμόζουν σειρά υποδειγμάτων υπολογισμού και εκδοχών του μοντέλου ΙΡΑΤ σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα ή ρύπων βασικών παραγωγικών διεργασιών.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα «Μέθοδοι και Εργαλεία Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας» εστιάζει σε   ποσοτικές μεθόδους αποτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον  των ανθρώπινων παραγωγικών δραστηριοτήτων και καταναλωτικών προτύπων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και θα συζητηθούν:

 • Η μεθοδολογία Life Cycle Assessment (LCA) ή Εκτίμηση Κύκλου Ζωής ως βασικό πλαίσιο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης προϊόντων, τεχνολογιών  ή συστημάτων στο σύνολο του κύκλου ζωής τους.
 • Η μεθοδολογία ‘Ecological Footprint’ ή ‘Οικολογικό Αποτύπωμα’ ως πλαίσιο αξιολόγησης διαφορετικών πολιτικών ή διαφορετικών ‘τρόπων ζωής’ και καταναλωτικών προτύπων.
 • Η μεθοδολογία του πολλαπλασιαστικού μοντέλου IPAT, της ‘περιβαλλοντικής εξίσωσης’, που επιτρέπει την ανάλυση των βασικών παραγόντων της ανθρωπογενούς επίδρασης στο περιβάλλον.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτές Εξετάσεις: 40% επι συνολικού βαθμού

Εργασίες: 60% επι συνολικού βαθμού

Οι εργασίες θα γίνονται με μορφή ασκήσεων οι οποίες θα παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σε περίπτωση αποτυχίας οι φοιτητές/τριες θα εξετάζονται αποκλειστικά με γραπτές εξετάσεις εφ΄όλης της ύλης κατά τις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους. Ο βαθμός των εργασιών δεν θα λαμβάνεται υπόψη μετά το πέρας του εξαμήνου εγγραφής και παρακολούθησης του φοιτητή/τριας.

Παρουσίες/απουσίες:

Εκ της φύσης του μαθήματος, είναι υποχρεωτική η παρουσία των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών,  προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης τους. Επιτρεπόμενες δικαιολογημένες απουσίες : 2 κατά μέγιστο.

Καθυστερήσεις:

Η μη παράδοση των εργασιών κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία θα χρεώνεται με αφαίρεση βαθμών επί του αντιστοίχου ποσοστού της βαθμολογίας.

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Το υλικό των διαλέξεων και η προτεινόμενη βιβλιογραφία/αρθρογραφία κατανόησης και εμβάθυνσης θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος κάθε εβδομάδα.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: