Οικολογία του Ανθρώπου Ι

(Κωδικός Μαθήματος: 134ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ζ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Εισαγωγή στην Οικολογία

 

 Τύπος μαθήματος:

Ειδικού Υποβάθρου

Διδάσκων:   Ανδρέας Τρούμπης

Το μάθημα εμβαθύνει σε έννοιες -και εργαλεία- Φυσικής Ανθρωπολογίας, Ανθρώπινης Δημογραφίας και Επιδημιολογίας καθώς και Επισιτισμού (ως αναπτύσσονται μέσω θεωρίας και μοντέλων σύνθετων περιβαλλοντικών συστημάτων, καταστάσεων και δυναμικής). Υιοθετείται η μέθοδος της θεωρίας συστημάτων, ενώ σε επίπεδο εφαρμογής αναπτύσσεται και εξειδικεύεται η προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων ως διδακτική μεθοδολογία.

  • Θεωρία και πρακτική κατασκευής σεναρίων
  • Θεωρία και πρακτική αξιολόγησης δεικτών
  • Διεθνής περιβαλλοντική στρατηγική 2030-50
  • Επιδιώκεται και εκτιμάται ότι ο επιτυχώς αξιολογηθείς υποψήφιος:

Ο/Η απόφοιτος δύναται να συνδυάζει και να προσδιορίζει τα δομικά στοιχεία ενός φυσικού ή ανθρωπογενούς συστήματος, να διακρίνει τη σημασία και αξία της συστημικής  οικολογικής θεωρίας και να εφαρμόζει θεμελιώδη εργαλεία της σε προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  • Δύναται να εξάγει συμπεράσματα και γενικεύσεις επί της δυναμικής των φυσικώνσυστημάτων σε διάφορες κλίμακες.
  • Δύναται να συνθέτει και να αξιολογεί μαθηματικές εκφράσεις και προσομοιώσεις της λειτουργίας των οικοσυστημάτων, ειδικότερα δε ζητήματα διαταραχών και μεταβολών της βιοποικιλότητας.
  • Δύναται να αξιολογεί ζητήματα και συγκρούσεις επί κρισίμων προβλημάτων ως οι εκλείψεις ειδών ή η εξάντληση των πόρων και να αναθεωρεί προτάσεις πολιτικής.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
  • Εξειδικευμένα προβλήματα μαθηματικών προσομοιώσεων σύνθετων οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και η σχέση τους με την κατασκευή σεναρίων/δεικτών και των επιδιώξεων περιβαλλοντικής πολιτικής, με τη χρήση συστηματικών εργαλείων ως το Populus v.6 ή το περιβάλλον NetLogo.
  • Παρουσιάσεις Εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1,5
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1,5
Άλλες δραστηριότητες:  (3)
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Μέθοδοι αξιολόγησης: Στοχευμένες μικρο-εργασίες/ασκήσεις (10 Χ 5%, υποχρεωτικές). Γραπτές εξετάσεις, (50% τελικού βαθμού).
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Αναρτήσεις διδακτικού υλικού στο moodle του Τμήματος
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: