Οικολογία Τοπίου

(Κωδικός Μαθήματος: 126ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες:  4 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων:  Ιωάννης Ματσίνος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην οικολογία τοπίου και στις βασικές εφαρμογές της. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση και χρήση των βασικών εννοιών της οικολογίας τοπίου και της αναγκαιότητας θεώρησης της κα
 • Η εξοικείωση με την βασική μεθοδολογία ανάλυσης χώρου και κατηγοριοποίησης χωρικών προτύπων
 • Η κατανόηση της συνολικής διαδικασίας μέσα από την παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων
 • Η δημιουργία από τους φοιτητές πλατφόρμας λήψης απόφασης για την διαχείριση οικολογικών χωρικών προβλημάτων μέσα από την συνέργια με τις κοινωνικοοικονομικές επιστήμες

Για την άρτια χρήση των θεωρητικών εργαλείων δίνονται παραδείγματα με την χρήση του λογισμικού Ramas GIS για την διαχείριση και FRAGSTATS για την χωρική ανάλυση

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Τοπίο και οικολογία τοπίου: βασικοί ορισμοί και έννοιες
 2. Χωρική ετερογένεια και οικολογικά πρότυπα
 3. Η έννοια της ιεραρχίας και της κλίμακας στην οικολογία
 4. Συνεκτικότητα τοπίων – ο ρόλος των οικοτόνων και των διαδρόμων
 5. Εισαγωγή στην μοντελοποίηση: μοντέλα για δυναμικά τοπία
 6. Βασική ποσοτική ανάλυση των οικολογικών διαταραχών
 7. Ανάλυση προτύπων: μέθοδοι και εφαρμογές
 8. Ανάλυση της αλληλεπίδρασης αστικών με φυσικά τοπία ‐ εφαρμογές
 9. Βασικές μετρικές στην ανάλυση τοπίου (παραδείγματα με την χρήση NDVI)
 10. Διατήρηση Βιοποικιλότητας και διαχείριση τοπίου
 11. Εισαγωγή στην χρήση του λογισμικού FRAGSTATS
 12. Κοινωνικοοικονομικές εφαρμογές στον χωρικό σχεδιασμό
 13. Εφαρμογές στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό
 14. Πλανητική αλλαγή και τοπία: εργαλεία πρόγνωσης
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις 40%, παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων 30% και με project 30%
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Διαθέσιμες στον server
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Στάμου, Γ. Π., (2009), Οικολογία – Εισαγωγή στην Οικολογία των πληθυσμών, ΖΗΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βιβλιογραφία:
 • Bissonette, J. A. (ed). 1997. Wildlife and Landscape Ecology: Effects of Pattern and Scale. 1st edition. Springer, New York.
 • Dramstad, W. E., J. D. Olson and R. T. T. Forman. 1996. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land‐Use Planning. Harvard University Graduate School of Design/Island Press, Cambridge.
 • Forman, R. T. T. 1995. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Gutzwiller, K. J. (ed). 2002. Applying Landscape Ecology in Biological Conservation. Springer, New York.
 • Naveh, Z. and A.S. Lieberman. 1984 (1994, 2nd ed). Landscape Ecology: Theory and Application. Springer, New York.
 • Nassauer, J. I., editor. 1997. Placing Nature: Culture and Landscape Ecology. Island Press, Washington, D. C.
 • Turner, M. G. and R. H. Gardner (eds). 1991. Quantitative Methods in Landscape Ecology. Springer‐Verlag, New York.
 • Wiens, J., and M. Moss (eds). 2005. Issues and Perspectives in Landscape Ecology. Cambridge University Press, Cambridge.
Διαδικτυακές Πηγές: www.iale.org