Αποκατάσταση Ρυπασμένων Οικοσυστημάτων


Αποκατάσταση Ρυπασμένων Οικοσυστημάτων

(Κωδικός Μαθήματος: 246ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  7 Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Εισαγωγή στην Οικολογία  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής Διδάσκων:  Μιχαήλ Φουντουλάκης

α) Γνώσεις

 • Να αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της οικολογικής μηχανικής
 • Να περιγράφει τους μηχανισμούς για την αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων και του εδάφους

β) Δεξιότητες

 • Να υπολογίζει τις ροές μάζας και ενέργειας στα οικοσυστήματα
 • Να διακρίνει τις κατάλληλες τεχνικές για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων

γ) Ικανότητες

 • Να προτείνει τρόπους αποκατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και του εδάφους
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Εισαγωγή στην οικολογική μηχανική

 1. Ρύπανση εδαφών και υπόγειων υδάτων
 2. Ρύπανση επιφανειακών υδάτων
 3. Μέτρα προστασίας υδάτων και εδάφους
 4. Αποκατάσταση λιμνών και ταμιευτήρων Ι
 5. Αποκατάσταση λιμνών και ταμιευτήρων ΙΙ
 6. Αποκατάσταση ποταμών και ρεμάτων
 7. Εκπαιδευτική Επίσκεψη
 8. Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών Ι
 9. Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών ΙΙ
 10. Αποκατάσταση υπόγειων υδάτων Ι
 11. Αποκατάσταση υπόγειων υδάτων ΙΙ
 12. Αποκατάσταση πετρελαιοκηλίδων
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Α. Γραπτή τελική εξέταση (40%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει
– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
– Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
– Επίλυση προβλημάτωνΒ. Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (40%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει
– Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
– Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
– Επίλυση προβλημάτωνΓ. Παράδοση δυο ομαδικών εργασιών (20%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • «Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπόγειων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους», Γιδαράκος, Ε., Αιβαλιώτη, Μ.  Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ., ISBN: 960-8065-52-
Βιβλιογραφία:
 • «Ecological Engineering and Ecosystem Restoration», Mitsch, W.J., Jorgensen, S.E., John Wiley & Sons, Inc., New York, USA. ISBN: 047133264X
 • «Ecological Engineering design: restoring and conserving ecosystem services», Matlock, M.D., Morgan R.A. John Wiley & Sons, Inc., New York, USA. ISBN: 978-0-470-34514-6
Διαδικτυακές Πηγές:
 1. Ecological Engineering, Elsevier
 2. Ecological Indicators, Elsevier
 3. Restoration Ecology, Wiley
 4. Environmental Management, Springer
 5. International Biodeterioration & Biodegradation, Elsevier