Οικονομία και Περιβάλλον I

(Κωδικός Μαθήματος: 304Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 4 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Αντώνης Σκουλούδης

Κατανόηση και ανάλυση των βασικών εννοιών της Οικονομικής και της Δημόσιας Πολιτικής και η εφαρμογή τους στον τομέα του περιβάλλοντος

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή. Επισκόπηση. Βασικές έννοιες
 2. Οικονομικό σύστημα & περιβάλλον
 3. Βασικές αιτίες του περιβαλλοντικού προβλήματος
 4. Οικονομική μεγέθυνση & αναπτυξιακή διαδικασία
 5. Από την κλασική & νεοκλασική θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης στη βιώσιμη ανάπτυξη
 6. Ασθενής – ισχυρή βιωσιμότητα, φυσικό κεφάλαιο
 7. Οικονομία σταθερής κατάστασης – Απομεγέθυνση
 8. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν & οικονομική μεγέθυνση
 9. Εισοδηματικές ανισότητες & περιβαλλοντική ισορροπία
 10. Φυσικοί πόροι: Στατική & δυναμική κατανομή
 11. Δημόσια αγαθά & κοινόκτητοι πόροι
 12. Οι δυνάμεις της αγοράς: Προσφορά – Ζήτηση & περιβαλλοντικές εξωτερικότητες
 13. Οικονομικά μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής & ρύπανση
 14. Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, πράσινη-κυκλική οικονομία & περιβαλλοντική υπευθυνότητα
 15. Ανακεφαλαίωση
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 0
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Εργασίες,Γραπτή τελική εξέταση

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Mankiw, G.N.,Taylor,M.P. Αρχές οικονομικής θεωρίας, Τόμος Α’ – Μικροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg
Βιβλιογραφία:
 • Tientenberg,T, Οικονομική του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, Εκδόσεις Gutenberg
Διαδικτυακές Πηγές: