Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ

(Κωδικός Μαθήματος: 305Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων: Αντώνης Σκουλούδης

Κατανόηση βασικών εννοιών της μακροοικονομικής, της δημόσιας οικονομικής και πολιτικής, της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής και εφαρμογή τους σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Εισαγωγή. Γενική επισκόπηση.

Βασικές έννοιες, μετρήσεις, σύνθετοι δείκτες ανάπτυξης & μακροοικονομική ευημερία (1/2)

Σύνθετοι δείκτες ανάπτυξης & μακροοικονομική ευημερία (2/2)

Δικαιώματα ιδιοκτησίας & κοινόκτητοι πόροι

Περιβαλλοντικά αγαθά, αξία & οικονομική αποτίμηση περιβάλλοντος

Μεθοδολογίες οικονομικής αποτίμησης περιβάλλοντος

Ανάλυση κόστους – οφέλους

Περιβαλλοντική λογιστική

Βιομηχανική οικολογία – βιομηχανική συμβίωση

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργασίες, Γραπτή τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Abel, A.B., Bernanke, B.N., Croushore, D., Μακροοικονομική. Εκδόσεις

Κριτική, 2010
Begg, D., Fischer, S., Dornbush ,R., Εισαγωγή στην Οικονομική . Τόμος Β’
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2006

Mankiw, G.N., Taylor, M.P., Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Τόμος Β’ –
Μακροοικονομική Αθήνα: Gutenberg, 2011

Βιβλιογραφία:
  • Abel, A.B., Bernanke, B.N., Croushore, D., Μακροοικονομική. Νέα αναθεωρημένη Έκδοση Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2010
  • Rosen, H.S., Δημόσια Οικονομική Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2000
  • Tietenberg, T., Οικονομική του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων Αθήνα: Gutenberg, 2010
  • Faucheux, S., Noel, J.F., Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος Αθήνα: Gutenberg, 2007
Διαδικτυακές Πηγές: