Οικονομική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος

(Κωδικός Μαθήματος: 327ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  H Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής Περιοχής

Διδάσκων: Αντώνης Σκουλούδης
 • Κατανόηση και ανάλυση βασικών εννοιών της οικονομικής αξιολόγησης στον τομέα του περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανάλυση προβλημάτων που αφορούν την τιμολόγηση φυσικών πόρων, περιβαλλοντικών αγαθών και οικοσυστημάτων διεργασιών
 • Κατανόηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και αναλυτικών εργαλείων της οικονομικής επιστήμης που εφαρμόζονται στον τομέα του περιβάλλοντος
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Οικονομία και Περιβάλλον: Μια επισκόπηση
 2. Περιβαλλοντικά προβλήματα & ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης
 3. Αποτίμηση του Περιβάλλοντος: Βασικές Έννοιες Ι
 4. Αποτίμηση του Περιβάλλοντος: Βασικές Έννοιες ΙΙ
 5. Μέθοδοι αποκαλυμμένων προτιμήσεων Ι
 6. Μέθοδοι αποκαλυμμένων προτιμήσεων ΙΙ
 7. Μέθοδοι δηλωμένων προτιμήσεων Ι
 8. Μέθοδοι δηλωμένων προτιμήσεων ΙΙ
 9. Άλλες προσεγγίσεις στην οικονομική αξιολόγηση περιβάλλοντος και τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον και την ανάπτυξη
 10. Εφαρμογές οικονομικής αποτίμησης σε κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα
 11. Αποτίμηση περιβαλλοντικών στοιχείων: Μια κριτική προσέγγιση
 12. Οικονομική αξιολόγηση περιβάλλοντος & περιβαλλοντική πολιτική
 13. Συνοψίζοντας: Οικονομική αξιολόγηση περιβάλλοντος & βιώσιμη ανάπτυξη

 

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Εργασία (30%)
 • Γραπτή τελική εξέταση (70%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, Sylvie Faucheux, Jean – François Noël, Gutenberg – Δαρδανός, ISBN: 978-960-01-1136-1.
 • Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπίθας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, ISBN: 978-960-87384-5-4.
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: