Οικοτοξικολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 120ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  6 Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων: Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή
 • Καθορισμός και περιγραφή των βασικών εννοιών της Οικοτοξικολογίας
 • Ανάδειξη νέων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Συζήτηση και ανάπτυξη των παρακάτω θεμάτων ως προς την συσχέτισή τους με την οικοτοξικολογία: χημικές ουσίες, τύχη και μεταφορά στο περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων και εδάφους, τοξικολογία, επιπτώσεις στους ανθρώπινους οργανισμούς, οικοτοξικολογικές έρευνες, εκτίμηση κινδύνου.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς και μετακίνησης των χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή στην Οικοτοξικολογία
 2. Κατηγορίες περιβαλλοντικών ρύπων
 3. Είσοδος, διασπορά και μεταφορά ρυπογόνων ουσιών στο περιβάλλον
 4. Δοκιμές τοξικότητας Ι
 5. Δοκιμές τοξικότητας ΙΙ
 6. Βιοχημικές επιδράσεις των ρύπων
 7. Επιδράσεις των ρύπων στην φυσιολογία
 8. Βιοδείκτες
 9. Μελέτες πεδίου Ι
 10. Μελέτες πεδίου ΙΙ
 11. Εκτίμηση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Ατομική εργασία – παρουσίαση powerpoint (60%)

Γραπτή τελική εξέταση (40%)

.

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Όχι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Εισαγωγή στην Οικοτοξικολογία (C.H. Walker, R.M. Sibly, S.P. Hopkin, D.B. Peakall, 4η έκδοση, επιμελεια εκδοσης Καλαντζή Ο.Ι. 2020. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 528 σελ. (ISBN: 978-960-645-017-4)
Βιβλιογραφία: Walker, Hopkin, Sibly & Peakall (2012), Principles of ecotoxicology. 4th edition. CRC Press
Διαδικτυακές Πηγές: http://cfpub.epa.gov/ecotox/

http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikot ox.htm

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp