Οργανική Χημεία

 

(Κωδικός Μαθήματος: 239Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  3 Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Χημεία  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:   Καλαντζή Όλγα – Ιωάννα
 • Κατανόηση βασικών εννοιών οργανικών ουσιών.
 • Γραφή σύντομων δομών των οργανικών μορίων.
 • Προσδιορισμός ονόματος και δομής των οργανικών μορίων.
 • Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων ως αλκάνια, αλκένια, αλκύνια, αλκοόλες, αιθέρες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα, αμίνες, αλδεϋδες ή αρωματικές ενώσεις και αναφορά των ιδιοτήτων τους.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία
 2. Δομή και δεσμοί
 3. Οργανικές αντιδράσεις-ονοματολογία
 4. Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες
 5. Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες
 6. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 7. Αλκυλαλογονίδια, αλκοόλες, αιθέρες
 8. Καρβονυλικές ενώσεις
 9. Καρβονυλικές ενώσεις
 10. Στερεοχημεία
 11. Προσδιορισμός δομής
 12. Βιομόρια
 13. Σεμινάριο
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου για το 100% της τελικής βαθμολογίας
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Όχι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 1. John McMurry, (2012), Οργανική Χημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Βιβλιογραφία:
 • Wade JR (2011). Οργανική Χημεία. Εκδόσεις Τζιόλα
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.organic‐chemistry.org/
http://www.chemhelper.com/
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/