Παιδαγωγική Ψυχολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 1260ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων:   ΠΔ 407/80
Οι φοιτητές, μετά το τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να:
 • γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
 • προσδιορίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και σχετίζονται με τη διδασκαλία
 • συσχετίζουν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών στη μάθηση
 • αναγνωρίζουν και να μπορούν να υιοθετούν τις βασικές ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας
 • συζητούν και να αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης
 • συγκρίνουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και να επιλέγουν την κατάλληλη με βάση το εκπαιδευτικό περιβάλλον εφαρμογής και το μαθησιακό αντικείμενο
 • δίνουν παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών σε υποθετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 • αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
 • αναφέρουν και διακρίνουν τις βασικές αρχές, στρατηγικές και τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • σχεδιάζουν και να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία)
 • συζητούν για θέματα αξιολόγησης των μαθητών/τριών και της μαθησιακής διαδικασίας και αναφέρουν τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησής της
 • σχεδιάζουν φύλλα αξιολόγησης ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη σημασία της προαγωγής και ενδυνάμωσης θετικών συμπεριφορών στο πλαίσιο διαχείρισης τάξης
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή στο μάθημα
 2. Το αντικείμενο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
 3. Δομή Νοημοσύνης . Θεωρίες των Spearman, Vernon, Thurstone, Guilford, Cattell και Piaget
 4. Θεωρίες μάθησης : Μάθηση και γνώση , Συμπεριφοριστική προσέγγιση
 5. Γνωστική προσέγγιση ,, Κοινωνικο‐γνωστική προσέγγιση ,Εποικοδομητική προσέγγιση
 6. Μάθηση και κίνητρα
 7. Μνήμη και λήθη
 8. Διαχείριση τάξης
 9. Σχολική Αξιολόγηση: Έννοια, κατασκευή τεστ, αρχές χρήσης
 10. Η έννοια της βαθμολογίας
 11. Παρουσιάσεις Μελετών Περίπτωσης
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες: Μελέτες περιπτώσεων, επισκέψεις σε σχολείο, ομάδες εργασίας σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου.
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εξέταση δεν είναι εφικτή αν δεν έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Εργασίες (10 βαθμοί),

Παρουσιάσεις Εργασιών (10 βαθμοί),

Συμμετοχή (10 βαθμοί),

Σχεδιασμός προγράμματος (10 βαθμοί)

Σύνολο: 40 βαθμοί

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Όχι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Καψάλης Α., 2006, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Αφοί Κυριακίδη
Βιβλιογραφία:
 • Κολιάδης Εμ, 1997, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη,
 • David Fontana, 1996, Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς, Σαββάλας
 • Daniel Goleman, 1998, Η συναισθηματική νοημοσύνη, Ελληνικά Γράμματα
Διαδικτυακές Πηγές: