Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία


Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 244KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  5 Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής Διδάσκων: Μιχαήλ Φουντουλάκης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί:

α) Γνώσεις

 • Να περιγράφει τις βασικές αρχές μικροβιολογίας και βιοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την επεξεργασία αποβλήτων
 • Να αναγνωρίζει τα προϊόντα που παράγονται από τους μικροοργανισμούς κατά την επεξεργασία
 • Να περιγράφει τις σημαντικότερες υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες στον χώρο της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

β) Δεξιότητες

 • Να διακρίνει την κατάλληλη βιολογική διεργασία για την επεξεργασία διαφορετικών αποβλήτων
 • Να προσδιορίζει το ρυθμό μικροβιακής ανάπτυξης, την βιομάζα, την συγκέντρωση υποστρώματος και το ρυθμό κατανάλωσης σύμφωνα με τις βασικές αρχές του χημοστάτη

γ) Ικανότητες

 • Να σχεδιάζει κατάλληλες μικροβιακές διεργασίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων
 • Να συνδυάζει διαφορετικές βιολογικές διεργασίες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • Κινητική βιοδιεργασιών και τύποι βιοαντιδραστήρων
 • Κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων
 • Εργαστηριακή άσκηση: Κομποστοποίηση στερεών υπολειμμάτων-προετοιμασία και παρακολούθηση διεργασίας
 • Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών
 • Αναερόβια χώνευση υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Σχεδιασμός αναερόβιων αντιδραστήρων
 • Εργαστηριακή άσκηση: Μέτρηση Βιοχημικά μεθανογόνου δυναμικού
 • Χρήση μυκήτων στην περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • Εργαστηριακή άσκηση: Μέτρηση ανάπτυξης μύκητα-εφαρμογή για την επεξεργασία αποβλήτων
 • Βιοτεχνολογία μικροφυκών
 • Εργαστηριακή άσκηση: Ανάπτυξη μικροφυκών
 • Μικροβιακές κυψελίδες καυσίμου
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 1. Α. Γραπτή τελική εξέταση (40%) διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει:
  – Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
  – Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  – Επίλυση προβλημάτων
 2. Β. Εργαστηριακές ασκήσεις (40%)
 3. Γ. Ομαδικές εργασίες (20%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Λυμπεράτος Γ., Παύλου Σ. 2010. Εισαγωγή στη Βιοχημική Μηχανική. Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-290-9
 • Shule, M.L, Kargi F. 2005. Μηχανική Βιοδιεργασιών. Εκδόσεις ΕΜΠ., ISBN: 960-254-653-0
 • Ντούγιας Σ., Αιβαζίδης Α., Μελίδης Π. 2012. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Εκδόσεις Έμβρυο, ISBN: 978-960-8002-66-1
Βιβλιογραφία:
 • Ντούγιας Σ., Αιβαζίδης Α., Μελίδης Π. 2012. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Εκδόσεις Έμβρυο, ISBN: 978-960-8002-66-1
 • Rittmann B.E., Perry L. 2001. Environmental Biotechnology: Principles and Applications. McCarty, McGraw-Hill Education – Europe, ISBN: 978-0071181846.
 • Evans GM, Furlong JC. 2003. Environmental Biotechnology. Theory and Application. Willey and Sons, ISBN: 0-470-84372-1
Διαδικτυακές Πηγές:
 1. Water Research, Elsevier
 2. Bioresource Technology, Elsevier
 3. Applied Microbiology and Biotechnology, Springer
 4. Environmental Science and Technology, ACS Publications
 5. Waste Management, Elsevier