Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΣΓΠ

(Κωδικός Μαθήματος: 336ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Εισαγωγή στη Χαρτογραφία και ΣΓΠ  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων:  Θεμιστοκλής Κοντός

Στο εργαστήριο επιχειρείται αρχικά εξοικείωση με βασικές μεθόδους της ψηφιακής χαρτογραφίας και στη συνέχεια εκπονείται ολοκληρωμένη τελική εργασία σε θέματα περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας συστήματα ΓΣΠ όπως το Qgis, Grass, ARCGis, Geomedia, Idrisi κλπ. Η εργασία εκπονείται ατομικά ή ομαδικά σε περιβαλλοντική εφαρμογή ΓΣΠ από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη εργασία μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εργασία άλλου μαθήματος, καθώς και προεργασία για την Πτυχιακή διατριβή.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Θεωρία: 

 1. Ανασκόπηση Βασικών Στοιχείων ΓΣΠ
 2. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
 3. Μοντέλα και δομές δεδομένων
 4. Τηλεπισκόπηση και Εφαρμογές ΓΣΠ
 5. Τηλεπισκόπηση και Εφαρμογές ΓΣΠ
 6. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους
 7. Εφαρμογή ΓΣΠ στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 8. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 9. Εφαρμογές ΓΣΠ στη Λήψη Αποφάσεων
 10. Εφαρμογές ΓΣΠ στη Λήψη Αποφάσεων
 11. ΓΣΠ και χωρική ανάλυση
 12. Εφαρμογή ΓΣΠ στις Φυσικές Καταστροφές
 13. Επισκόπηση Ύλης

Εργαστήρια: 

 1. Γεωαναφορά ψηφιοποίηση χαρακτηριστικών χάρτη
 2. ψηφιοποίηση χαρακτηριστικών χάρτη
 3. Σχεδίαση Χάρτη
 4. Απόσπαση πληροφορίας από δορυφορικές εικόνες
 5. Απόσπαση πληροφορίας από δορυφορικές εικόνες
 6. Δημιουργία και Απεικόνιση ΨΥΜ με ΓΣΠ
 7. Εργασία: Πρόταση, Επιλογή Θέματος και Πρόγραμμα Εκπόνησης
 8. Εργασία: Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων
 9. Εργασία: Συλλογή και Ψηφιοποίηση Δεδομένων
 10. Εργασία: Συλλογή και Ψηφιοποίηση Δεδομένων
 11. Εργασία: Γεωγραφική Ανάλυση Δεδομένων και Παραγωγή Αποτελεσμάτων
 12. Εργασία: Συζήτηση/Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
 13. Εργασία: Εκπόνηση Τελική Έκθεσης – Παρουσίαση
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1 (είναι μέρος του εργαστηρίου με υποχρεωτικές παρουσίες)
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 5 (υποχρεωτικές παρουσίες)
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργαστηριακές ασκήσεις (μονάδες 2)
Γραπτή τελική εξέταση (μονάδες 4)
Τελική εργασία, αναφορά και προφορική παρουσίαση (μονάδες 4)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σε ηλεκτρονική μορφή στο Server: 656 διαφάνειες σε PowerPoint, περίπου 1000 σελίδες σε Pdf και Word από περιβαλλοντικές εφαρμογές GIS.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Κ. Κουτσόπουλος, Ν. Ανδρουλακάκης, (2003), Εφαρμογές ΣΓΠ με χρήση του λογισμικού ArcGis, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ

Βιβλιογραφία:
 • Tor Bernhardsen, Geographic Information Systems: An Introduction, 3rd Edition, 0‐471‐41968‐0, John Wiley & Sons publishers 2002.
 • David E. Clay and John F. Shanahan, 2011, «GIS Applications in Agriculture, Volume Two: Nutrient Management for Energy Efficiency», CRC Press, 472pp.
 • Sharon A. Clay, 2011, «GIS Applications in Agriculture, Volume Three: Invasive Species», CRC Press, 448pp.
 • Ellen K. Cromley, Sara L. McLafferty and Ellen K. Cromley, 2002, «GIS and Public Health The Guilford Press», 340pp.
 • Michael DeMers, Fundamentals of GIS, 3rd Edition, 0‐471‐20491‐9, John Wiley & Sons publishers, 2004.
 • ESRI, David E. Davis (author), (2000), «GIS for Everyone, Second Edition», ISBN 1‐879102‐91‐9, σελίδες 196.
 • Goodchild M. F., B. O. Parks, L. T. Steyaert, (1993), «Environmental Modeling with GIS», Oxford University Press, ISBN 0‐19‐508007‐6, σελίδες 488.
 • Christian Harder, Tim Ormsby and Thomas Balstrom, 2011, «Understanding GIS: An ArcGIS Project Workbook», ESRI Press,378pp.
 • John Harmon and Steven Anderson, The Design and Implementation of Geographic Information Systems, 0‐471‐20488‐9, John Wiley & Sons publishers, 2003.
 • Hatzopoulos J. N., 2008, «Topographic Mapping: Covering the wider field of Geospatial Information Science & Technology (GIS&T)», ISBN 1‐ 58112‐988‐6, Universal Publishers, 740 pp.
 • John Krygier and Denis WoodThe, 2011, «Making Maps: A Visual Guide to Map Design for GIS», Guilford Press, Second Edition, 256pp.
 • Μανιάτης Γ., 1996. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών γης – κτηματολογίου, Εκδόσεις Ζητή.
 • David F. Maune, PhD, CP, Editor, Digital Elevation Model Technologies & Applications, 2nd Ed. ISBN 1‐57083‐082‐7, Published by John Wiley & Sons, 2007.
 • Morrall L., (1990), «GIS Development and application».
 • H. Todd Mowrer, Russell G. Congalton, Editors Quantifying Spatial Uncertainty in Natural Resources: Theory and Applications for GIS and Remote Sensing, 1‐57504‐131‐6 Published by Ann Arbor Press, 2000.
 • Markus Neteler and Helena Mitasova, 2010, «Open Source GIS: A GRASS GIS Approach» Springer, 3rd ed., 426pp.
 • David O’Sullivan and David Unwin, Geographic Information Analysis, 0‐ 471‐21176‐1, John Wiley & Sons Publishers, 2002.
 • Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., 1998. Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία, Εκδόσεις Ζητή 271 σελίδες.
 • Shunji Murai, 1998. GIS work book, CD, JARS.
 • Robert Nash Parker, 2008, «GIS and Spatial Analysis for the Social Sciences: Coding, Mapping, and Modeling (Contemporary Sociological Perspectives)», Routledge, 272pp.
 • Francis J. Pierce and David Clay, 2007, «GIS Applications in Agriculture», CRC Press, 224pp.
 • Gil Strassberg, Norman L. Jones and David R Maidment, 2011, «Arc Hydro Groundwater: GIS for Hydrogeology», ESRI Press, 250pp.
 • Jeff Thurston, Thomas Poiker, J. Patrick Moore, Integrated Geospatial Technology: A Guide to GPS, GIS and Data Logging, 0‐471‐24409‐0, John Wiley & Sons publishers, 2003.
 • Χατζόπουλος, I. N., (2012), Γεωχωροπληροφορική Τοπογραφία, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσ/νίκη, 950 σελίδες.
 • Juliana Maantay, John Ziegler and John Pickles, 2006, «GIS for the Urban Environment» ESRI Press, 600pp.
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.uow.edu.au/science/geosciences/ugrad/lectnotes/

http://www.gisdevelopment.net/tutorials/index.htm

http://www.edvz.sbg.ac.at/geo/idrisi/wwwtutor/tutindex.htm http://www.usgs.gov/research/gis/title.html

http://boris.qub.ac.uk/shane/arc/intro.html http://ksrs.or.kr/library/index.htm

Integrating GIS and Environmental Modeling (GIS/EM4):

http://www.colorado.edu/Research/cires/banff/proceedings.html?

Precision Forestry Cooperative http://www.precisionforestry.org

How GPS works, Differential GPS, Putting GPS to work

http://www.trimble.com/gps/index.htm

Precision agriculture http://nespal.cpes.peachnet.edu/home/links/pa/

Ion Selective Electrodes devices, Omega Inc. www.omega.com/techref/ph‐ 5.html.