Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

(Κωδικός Μαθήματος: 338ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο: ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Εισαγωγή στη Χαρτογραφία και ΣΓΠ Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Διδάσκων:   –

Στο εργαστήριο επιχειρείται αρχικά εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους της ψηφιακής τηλεπισκόπησης και στη συνέχεια εκπονείται ολοκληρωμένη τελική εργασία σε θέματα περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας συστήματα τηλεπισκόπησης όπως το ILWIS, GRASS, Erdas Imagine, Idrisi, κλπ. Η εργασία εκπονείται ατομικά ή ομαδικά σε περιβαλλοντική εφαρμογή τηλεπισκόπισης από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές εφαρμογές που επιλέγονται ως θέματα εργασίας καλύπτουν περιοχές όπως: χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, ατμόσφαιρα, κάλυψη γης, κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές, γεωργία και δασολογία, αρχαιολογία, γεωλογία κλπ. Η προτεινόμενη εργασία μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εργασία άλλου μαθήματος, καθώς και προεργασία για την Πτυχιακή διατριβή.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Θεωρία 

 1. Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας Συστήματα Απεικόνισης Ψηφιακών Εικόνων
 2. Επεξεργασία Ψηφιακών Εικόνων, Ενίσχυση, Διόρθωση Αναγωγή, και Σύζευξη Τηλεπισκοπικών Δεδομένων
 3. Ταξινόμηση Εικόνων
 4. Βλάστηση καλλιέργειες
 5. Κάλυψη και χρήσεις γης
 6. Φυσικό Περιβάλλον
 7. Αστικό Περιβάλλον
 8. Ατμόσφαιρα
 9. Θαλάσσιο Περιβάλλον, Εξαγωγή SST από NOAA AVHRR
 10. Φυσικές καταστροφές
 11. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 12. Ανασκόπηση Εξεταστέας Ύλης
 13. Παρουσίαση Εργασιών

Εργαστήριο 

 1. Οπτικοποίηση μονής φασματικής ζώνης
 2. Ενίσχυση ψηφιακής εικόνας
 3. Παρουσίαση πολυφασματικής εικόνας
 4. Γεωμετρική διόρθωση
 5. Πολυφασματικές επεξεργασίες
 6. Ταξινόμηση Εικόνας Εργασία: Επιλογή Θέματος
 7. Ορθοαναγωγή Εικόνας Εργασία: Πρόγραμμα Εκπόνησης Θέματος
 8. Εργασία: Επεξεργασία Εικόνων
 9. Εργασία: Δειγματοληψία Εδάφους
 10. Εργασία: Ταξινόμηση
 11. Εργασία: Παραγωγή Αποτελεσμάτων
 12. Εργασία: Συζήτηση/Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
 13. Εργασία: Εκπόνηση Τελικής Έκθεσης
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1 (είναι μέρος του εργαστηρίου με υποχρεωτικές παρουσίες
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 5 (υποχρεωτικές παρουσίες)
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργαστηριακές εφαρμογές (μονάδες 2)

Γραπτή τελική εξέταση (μονάδες 4)

Τελική αναφορά (μονάδες 4)

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σε ηλεκτρονική μορφή στο Server: 543 διαφάνειες σε PowerPoint και περίπου 3000 σελίδες σε Pdf και Word από περιβαλλοντικές εφαρμογές της Τηλεπισκόπισης.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Καρτάλης ., Φείδας Χ., (2007), Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Β. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:
 • ASPRS: Editor‐in‐Chief: Robert A. Ryerson “Remote Sensing, Volume 2:Principles & Applications of Imaging Radar 0‐471‐29406‐3 Published with John Wiley & Sons, Inc. 1998.
 • ASPRS: Editor‐in‐Chief: Robert A. Ryerson Volume 3: Remote Sensing for the Earth Sciences, 0‐471‐29405‐5, Published with John Wiley & Sons, Inc., 1999.
 • ASPRS: Editor‐in‐Chief: Andrew B. Rencz, Volume 4: Remote Sensing for Natural ‐Resource Management & Environmental Monitoring, 0‐471‐ 31793‐4, Published with John Wiley & Sons, Inc., 2004.
 • ASPRS: Editor‐in‐Chief: Andrew B. Rencz, Manual of Remote Sensing, 3rd edition, Volume 5: Remote Sensing of Human Settlements, 1‐ 57083‐077‐0, Published with John Wiley & Sons, Inc., 2005.
 • ASPRS: Editor‐in‐Chief: Andrew B. Rencz, Manual of Remote Sensing,3rd edition, Volume 6: Remote Sensing of the Marine Environment, 1‐57083‐080‐0, Published with John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 • ΑSP, (1983), «Manual of Remote Sensing», 2nd Ed.
 • Morton John Canty, 2010, «Image Analysis, Classification, and Change
  Detection in Remote Sensing: With Algorithms for ENVI/IDL», Second
  Edition,CRC Press, 2nd edition, 471pp.
 • Russell G. Congalton and Kass Green Assessing the Accuracy of
  Remotely Sensed Data: Principles and Practices, 873719867, Published
  by Lewis Publishers, 1998.
 • Cracknell A.P. & Hayes L.W.B. (1991), «Introduction to remote sensing», Taylor & Francis, London, New York, Philadelphia, 293 pp.
 • Ian G. Cumming and Frank H. Wong, 2005, «Digital Processing Of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms And Implementation», Artech House, 660pp.
 • Hatzopoulos J. N., 2008, «Topographic Mapping: Covering the wider field of Geospatial Information Science & Technology (GIS&T)», ISBN 1‐ 58112‐988‐6, Universal Publishers, 740 pp.
 • Ned Horning, Julie A. Robinson, Eleanor J. Sterling and Woody Turner, 2010, «Remote Sensing for Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques (Techniques in Ecology & Conservation)», Oxford University Press, USA, 448pp.
 • Hamlyn G. Jones, and Robin A Vaughan, 2010, «Remote Sensing of Vegetation: Principles, Techniques, and Applications», Oxford University Press, USA, 1 edition, 400pp.
 • Editors: Lillesand, Kiefer & Chipman Remote Sensing and Image Interpretation, 5th Edition, 0‐471‐15227‐7 , John Wiley & Sons Publishers, 2003.
 • Seelye Martin, 2011, «An Introduction to Ocean Remote Sensing», Cambridge University Press, 476pp.
 • Edward M. Mikhail, James Bethel, & Chris McGlone, Introduction to Modern Photogrammetry, 0‐471‐30924‐9, Published by John Wiley & Sons, 2001.
 • Μηλιαρέσης Χ. Γιώργος «Φωτοερμηνεία ‐Τηλεπισκόπηση , 2003 εκδόσεις ΙΩΝ.
 • Sam J. Purkis and Victor V. Klemas, 2011, «Remote Sensing and Global Environmental Change», Wiley‐Blackwell, 1st edition, 384pp.
 • Richards J.A., (1986), «Remote Sensing Digital Image Analysis» Spring Verlag.
 • Εγχειρίδια των συστημάτων PC‐ERDAS.
 • Prasad S. Thenkabail, John G. Lyon and Alfredo Huete, 2011, «Hyperspectral Remote Sensing of Vegetation», CRC Press, 1st edition, 781pp.
 • Χατζόπουλος, I. N., (2012), Γεωχωροπληροφορική Τοπογραφία, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσ/νίκη, 970 σελίδες.
Διαδικτυακές Πηγές: http://eos.gsfc.nasa.gov/

http://rst.gsfc.nasa.gov/

http://www.eurimage.com/

http://www.ucalgary.ca/UofC/faculties/SS/GEOG/Virtual/remoteintro.htm l

http://www.cnr.berkeley.edu/~gong/textbook/

http://www.usda.gov/

http://www.usgs.gov

http://www.fs.fed.us/

http://www.ciesin.org/

http://www.intergraph.com/

http://podaac‐www.jpl.nasa.gov/

http://eros.usgs.gov

http://www.esri.com/

http://www.ksu.edu/rssg/

http://www.spotimage.fr

http://www.spot.com http://www.esa.int/esaEO/SEMWNICUHTG_index_0.html

https://www.env.aegean.gr/labs/Remote_sensing/Remote_sensing.htm

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?subset=Europe_3_03

http://forecast.uoa.gr/gmap/index.php?lat=39.086370096650704&lon=26 .560821533203125