Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση

(Κωδικός Μαθήματος: 332KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:
 Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων: Σκαναβή Κωνσταντίνα

Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:

 • να περιγράψουν τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της μη‐τυπικής
  και άτυπης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • να περιγράψουν τις αρχές και θεωρητικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας
 • να εξασκηθούν στην πρακτική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας
 • να περιγράψουν τι εννοούμε με τους όρους «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά », «περιβαλλοντική ευαισθησία », «συμμετοχή πολιτών» και τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε όρου.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή‐Παρουσίαση του μαθήματος
 2. Ιστορική Αναδρομή του περιβαλλοντικού κινήματος
 3. Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 4. Μορφές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 5. Περιβαλλοντική Επικοινωνία
 6. Επικοινωνία της Επικινδυνότητας
 7. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 8. Ο ρόλος των δημοσιογράφων
 9. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Συμμετοχή των Πολιτών
 10. Μέθοδοι και Τεχνικές Συμμετοχής Πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος
 11. Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά
 12. Μοντέλα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς
 13. Παρουσίαση Εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες: Μελέτες περιπτώσεων, επισκέψεις σε σχολείο, ομάδες εργασίας σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Το μάθημα απαιτεί μια σειρά εργασιών και παρουσιάσεων μέσω τον οποίων επιτυγχάνονται οι εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας στην πράξη.

Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εξέταση δεν είναι εφικτή αν δεν έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εργασίες (10 βαθμοί), Παρουσιάσεις Εργασιών (10 βαθμοί), Συμμετοχή (10 βαθμοί), Σχεδιασμός επικοινωνιακής εφαρμογής (10 βαθμοί)

Σύνολο: 40 βαθμοί

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Όχι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Τσαμπούκου ‐ Σκαναβή Κ., (2004), Περιβάλλον και Επικοινωνία. Δικαίωμα στην Επιλογή, Καλειδοσκόπιο, ΑΘΗΝΑ.
Βιβλιογραφία: Ajzen I., (1991), “The Theory of Planned Behavior”,Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, Academic Press, 179‐211

 • Beierle T. C., (1999), «Using Social Goals to Evaluate Public Participation in Environmental Decisions», Policy Studies Review, v16, no3/4, p75‐103
 • Chawla L., (1998), “Significant Life ExperiencesRevisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity”, The Journal of Environmental Education, Vol 29, No 3, p. 11‐21
 • Hwang Yeong‐Hyeon, Kim Seong‐Il, Jeng Jiann‐Min,(2000), “Examining the Causal Relationships among Selected Antecedents of ResponsibleEnvironmental Behavior”, Journal of Environmental Education, Vol.31, Νο 4, p19‐25
 • King C. S., Feltey K. M., O’ Neill Susel B., (1998), «TheQuestion of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration», Public Administration Review(Washington D.C.), v58,no 4, p317‐26
 • OECD, 1999, Environmental communication. Applying Communication Tools Towards Sustainable Development, OECD(Ed.)
 • Day A. Brian (Ed.), Monroe C. Martha (Ed.) (2000), Environmental Education and Communication for a Sustainable World: Handbook for International Practioners, Academy for Educational Development
 • Jurin R. Richard, Danter K. Jeffrey, Roush E. Donald, Jr,(2000), Environmental Communication: Skils and Principles for Natural Resource Managers, Scientists and Engineers, Pearson
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.aegean.gr/environment/environmental‐education/
http://www.cep.unt.edu/
http://eelink.net/
http://naaee.org/index.htm
http://www.epa.gov/enviroed/index.html
http://www.globe.gov/
http://www.eibe.info/ (θέματα βιοτεχνολογίας)