Περιβαλλοντική Φυσική

(Κωδικός Μαθήματος: 228ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων:   Χρήστος Ματσούκας
 • Αναγνώριση των ήδη διδαχθέντων φυσικών μηχανισμών που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Εκτίμηση της πολυπλοκότητας που διέπει τα φυσικά περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Ανάλυση των φυσικών διεργασιών σε περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η λέπτυνση στοιβάδας όζοντος και η κλιματική αλλαγή
 • Σχεδιασμός λύσεων σε θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης (π.χ. χωροθέτηση κεραιών, εστιών ηχητικής όχλησης)
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Ηλεκτρικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνητικό κύμα
 2. Η/Μ φάσμα, ραδιομετρικά μεγέθη, στερεή γωνία
 3. Φωτόνιο, φάσματα εκπομπής αερίων, μέλαν σώμα
 4. 4. Άτομο Βohr, ακτίνες Χ, σκέδαση Mie, σκέδαση Rayleigh
 5. Aπορρόφηση, ηλιακή ακτινοβολία, ερυθηματική δράση UV
 6. Υπέρυθρες, Πλανητικό ισοζύγιο ακτινοβολίας, φαινόμενο θερμοκηπίου
 7. Ραδιοκύματα, έκθεση και βιολογικές επιδράσεις
 8. Ραδιενεργές ακτινοβολίες, χρόνος ημιζωής, ισότοπα
 9. Ραδιενεργός δόση, ραδόνιο, πυρηνικές αντιδράσεις
 10. Επιπτώσεις ραδιενέργειας στην υγεία
 11. Laser, αναστροφή πληθυσμού, επιπτώσεις έκθεσης
 12. Ήχος, επίπεδα έντασης, ηχηρότητα
 13. Ηχητικές μετρήσεις, επιπτώσεις έκθεσης σε ήχους
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Τελική εξέταση (70%) και παράδοση 6 σετ ασκήσεων (30%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: “Περιβαλλοντική Φυσική”, από Κ.Π. Χαλβαδάκη και Χ. Ματσούκα, 94 σελίδες
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • J. L. Hunt, W. G Graham, “Radiation in the environment (2nd edition)”, free web book
 • Π. Κασσωμένος, “Φυσική Περιβάλλοντος”, Εκδ. Κλειδάριθμος
Βιβλιογραφία:
 • Κ. Φ. Παπαστεφάνου, (1992), «Φυσική Ακτινοβολιών και Εφαρμογές Ραδιοϊσοτόπων», Β” Έκδοση, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη
 • Χ. Προυκάκης, (1987), «Πυρηνικά Ατυχήματα: Κίνδυνοι και Προστασία της Υγείας», Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Κ. Παρισιάνος, Αθήνα
 • Ι. Ν. Σάχαλος, (1990), «Μικροκύματα», Εκδόσεις Αϊβαζής‐ Ζουμπούλης, Θεσσαλονίκη
 • E. T. Chanlett, (1979), «Environmental Protection», Second Edition, McGraw‐ Hill Book Company, New York
 • M. Eisenbud, (1973), «Environmental Radioactivity», Second Edition, Academic Press, New York
 • N. Mason, P. Hughes, (2001), “Introduction to environmental physics : planet earth, life and climate”, Taylor & Francis, London, New York
 • G. M. Μasters, (1991), «Introduction to Environmental Engineering and Science», Prentice‐ Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
 • J. L. Monteith, & M.H. Unsworth, (1990), «Principles of Environmental Physics», Second Edition, Routledge, Chapman and Hall, Inc., New York
 • R. A. Serway, (1992), «Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics», Third Edition, Updated Version, Saunders Golden Sunburst Series, Saunders College Publishing, Haarcourt Brace College Publishers, San Francisco
 • C. Smith, (2001), “Environmental physics”, Routledge, London
Διαδικτυακές Πηγές: http://moodle.aegean.gr/