Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 331Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Δ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Περιβαλλοντική Νομοθεσία  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων: Μποτετζάγιας Ι.

Οι φοιτητές θα κατανοήσουν, αναλύσουν και αξιολογήσουν: τη κοινωνική κατασκευή των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων; τις δομικές αιτίες που προκαλούν την περιβαλλοντική υποβάθμιση; Τους παράγοντες που επηρεάζουν την περ/κη συμπεριφορά & ενδιαφέρον; Τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συλλογική δράση για θέματα περιβάλλοντος; Το ρόλο των σύγχρονων τεχνολογικών, οικονομικών και πολιτικών μεταβολών σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

Εισαγωγή

Η κοινωνική κατασκευή των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Η συμβολή της κλασσικής κοινωνιολογίας (Marx, Weber, Durkheim)

Το Νέο Οικολογικό Παράδειγμα

Κοινωνικοί-Δομικοί παράγοντες της Περ/κης Συμπεριφοράς

Κοινωνικοί-Ψυχολογικοί Παράγοντες της Περ/κης Συμπεριφοράς

Το περιβαλλοντικό Κίνημα: ο ρόλος των αξιών και των προτύπων

Το περιβαλλοντικό Κίνημα: θεωρίες κινητοποίησης πόρων

Θεωρίες Νέων Κοινωνικών Κινημάτων

Περιβαλλοντικός Εκσυγχρονισμός

Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες: Όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος στο AegeanMoodle, όπου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αυτ-εγγραφή των φοιτητών που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα.
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτές Εξετάσεις (60%)
Υποχρεωτική Ατομική Εργασία (40%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Μποτετζάγιας Ι & Καραμίχας Γ. (2008), Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Κριτική: Αθήνα
Βιβλιογραφία: Επιστημονικά Άρθρα/ Κεφάλαια Βιβλίων (στα Αγγλικά) για την συγγραφή της Ατομικής Εργασίας
Διαδικτυακές Πηγές: