Περιβαλλοντική Νομοθεσία

(Κωδικός Μαθήματος: 328Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων: Μποτετζάγιας Ι.

Να γνωρίσουν οι φοιτητές το εννοιολογικό πλαίσιο και τις βασικές παραμέτρους της εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Νομοθεσίας για το Περιβάλλον.

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγ., “Δίκαιο του περιβάλλοντος”, Σάκκουλας Ε.Ε.
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας http://europa.eu.int/eur-lex

Περιοδικό ΝΟΜΟΣ + ΦΥΣΙΣ www.nomosphysis.org.gr

Βουλή των Ελλήνων www.parliament.gr

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ http://www.minenv.gr

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Εισαγωγή

Περιεχόμενο Συνταγματικής Προστασίας: Έκταση και Όρια

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Γενικές Αρχές

Εργαλεία Άμεσης Παρέμβασης

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Κοινοτική και Ελληνική Νομοθεσία

Εργαλεία Έμμεσης Παρέμβασης

Δικαστική Προστασία

Δίκαιο Προστασίας της Φύσης & της Βιοποικιλότητας

Προστασία των Δασών

Δίκαιο Προστασίας της Ατμόσφαιρας

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες: Όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος στο AegeanMoodle, όπου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αυτ-εγγραφή των φοιτητών που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα.
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Τελική εξέταση σε Η/Υ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης