Πτυχιακή Εργασία

(Κωδικός Μαθήματος: 501Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ζ&Η Διδακτικές Μονάδες: 8 ECTS: 10 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Ερευνητικές Μέθοδοι Ι  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων:   Όλα τα μέλη ΔΕΠ

Η εμβάθυνση σε επιστημονικό/ερευνητικό τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το φοιτητή και η εξάσκηση στην επιστημονική μεθοδολογία, περιλαμβανομένων: χειρισμού πληροφοριών από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχεδιασμού πειράματος ή ερευνητικού προγράμματος, εφαρμογής μεθόδων για συλλογή ή απόκτηση δεδομένων, ανάλυση, σύνθεση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Επιλογή / Ανάθεση Θέματος
Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης των πτυχιακών εργασιών, δύο φορές ετησίως τα προτεινόμενα θέματα αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ και ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε πτυχιακής εργασίας (στόχοι, τόπος και διάρκεια υλοποίησης, μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί). Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός φοιτητές ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα, η ανάθεση του θέματος από το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ λαμβάνει υπόψη του τις επιδόσεις του φοιτητή σε μαθήματα συναφή με το θέμα της εργασίας.
Περιγραφή Περιεχομένου

Το κείμενο της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να είναι γραμμένο είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να περιλαμβάνει ενότητες όπου θα παρουσιάζονται η υφιστάμενη γνώση στο αντικείμενο, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, τα αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν. Το κείμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από ελληνικές και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές.  Το κείμενο το οποίο κατατίθεται θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Τίτλο και την Περίληψη τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Η Πτυχιακή Εργασία αξιολογείται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η Πτυχιακή Εργασία αναπτύσσεται και εξετάζεται προφορικά και δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και βαθμολογείται με βάση τα εξής κριτήρια:

  • Διαδικασία επίβλεψης, αυτονομία του/της φοιτητή/τριας (10%)
  • Εξοικείωση με το θέμα της εργασίας (20%)
  • Επιτυχημένη αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας (20%)
  • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και επεξεργασίας δειγμάτων και/ή δεδομένων (30%)
  • Γραπτή παρουσίαση, χρήση γλώσσας, επεξεργασία κειμένου και αναφορές στη βιβλιογραφία (15%)
  • Προφορική παρουσίαση και δημόσια υποστήριξη (5%)

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη από την εξεταστική επιτροπή ο βαθμός δυσκολίας του θέματος της εργασίας και οι οποίες εγγενείς ή άλλες ιδιαιτερότητες που συνάντησε ο/η φοιτητής/τρια και οι οποίες μπορεί να επηρέασαν το αποτέλεσμα της εργασίας, πέρα και πάνω από τον έλεγχο του/της φοιτητή/τριας.

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: