Ρύπανση Υδάτων

(Κωδικός Μαθήματος: 224KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων: Μιχάλης Αγγελίδης
 • Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού
 • Να μάθουν για τις πηγές ρύπανσης του νερού, τους «δρόμους μεταφοράς» και την τύχη των κυριότερων ομάδων ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή στη ρύπανση των υδάτων: βασικές έννοιες ρύπανσης, συνοπτική περιγραφή των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επιφανειακά νερά και τη θάλασσα
 2. Η υδρόσφαιρα: βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού και των υδατικών οικοσυστημάτων
 3. Οργανικές βιοδιασπώμενες ουσίες – απόβλητα που καταναλώνουν οξυγόνο
 4. Μικροβιακή μόλυνση
 5. Θρεπτικά συστατικά – Ευτροφισμός
 6. Μέταλλα και μεταλλοειδή
 7. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες
 8. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 9. Παραμένοντες οργανικοί ρύποι: Παρασιτοκτόνα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυαλογονωμένες ενώσεις, πολυχλωριωμένες διβενζο-διοξίνες και διβενζοφουράνια
 10. Νέοι «αναδυόμενοι» ρύποι – ενδοκρινικοί διαταράκτες, φαρμακευτικές ουσίες
 11. Απορρίμματα, πλαστικά/μικροπλαστικά
 12. Ραδιενέργεια
 13. Οξίνιση των ωκεανών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση.Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 50%

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων    50%

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Αλμπάνης Τ., 2009. Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
Βιβλιογραφία: Φυτιάνος Κ., 1996. Η ρύπανση των θαλασσών. (Β΄ έκδοση), UNIVERSITY STUDIO PRESS
Διαδικτυακές Πηγές: • http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-pollution
• http://toxics.usgs.gov/
• http://water.usgs.gov/edu/
• http://www.epa.gov/gateway/learn/
• http://www.unep.org/
• http://chm.pops.int/
• http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp