Σπουδαστήριο Διαχείρισης Περιβάλλοντος

(Κωδικός Μαθήματος: 408KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ζ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 7 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων: Ιωάννης Σπιλάνης

Στόχος του σπουδαστηρίου είναι:

 • να βελτιώσει την ικανότητα των συμμετεχόντων φοιτητών στη συγγραφή εκθέσεων που αφορούν την κατάσταση του περιβάλλοντος μέσα από τον προσδιορισμό και την ανάλυση των πιέσεων που δέχεται σε μια περιοχή.
 • να βελτιώσει τις επιστημονικές γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση περιοχών μέσα από διαλέξεις που καλύπτουν τα βασικά θεωρητικά ερωτήματα, παρουσιάσεις εργασιών και μελετών που έχουν εκπονηθεί από ειδικούς και κυρίως μέσα από την εκπόνηση ομαδικής εργασίας από τους ιδίους.
 • να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις μεθοδολογίες προσέγγισης και την οργάνωση αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων με τη χάραξη της κατάλληλης περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 • Το περιβάλλον ως περιορισμός στην ανάπτυξη. Η έννοια της Βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάπτυξη και περιβαλλοντικές πιέσεις. Το σύστημα DPSR. Η ανάγκη για παρέμβαση.
 • Η λειτουργία του οικονομικού συστήματος και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Οι εκθέσεις περιβαλλοντικής κατάστασης.
 • Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
 • Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική εκτίμηση και αναφορά.
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης μιας περιοχής.
 • Εκπόνηση περιβαλλοντικής πολιτικής σε περιοχή.
 • Εκτίμηση των μελλοντικών περιβαλλοντικών πιέσεων σε μια περιοχή.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Ατομική αξιολόγηση του κάθε φοιτητή με βάση τη συμμετοχή του.

Αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Φυλλάδια εργαστηριακών ασκήσεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Campbell, Reece, 2010. ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τόμος Ι: Η χημεία της ζωής ‐ το Κύτταρο ‐ Γενετική.. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. ΙSBN: 978‐960‐ 524‐306‐0 σελ. 559
 • Campbell, Reece, 2010. ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τόμος ΙΙ: Μηχανισμοί Εξέλιξης‐ Εξελικτική ιστορία της βιολογικής ποικιλότητας. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. ΙSBN: 978‐960‐524‐305‐0 σελ. 348 (διατίθενται συγκεκριμένα κεφάλαια ηλεκτρονικώς)
Βιβλιογραφία:
 • Campbell, N.A., 2006. Biology: Concepts & connections, 5th edition. Pearson/Benjamin Cummings, pp. 783.
 • Starr, C. and Taggart, R. 2004. Biology. The unity and diversity of life. Thomson Brooks/ Cole, pp.933
 • Solomon, E.P., Berg, L., Martin, D.W. 1999. Biology. Saunders College Publishing, pp. 1232
 • Wallace, Ρ.Α., Sanders, G. P., Ferl, R. J. 2001. Biology: The Science of Life. Εκδόσεις Harper Collins College Publishers.
 • Αλεξανδρή ‐ Χατζηαντωνίου, Ε., (2004), Βιολογία: η μελέτη της ζωής, Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα
 • Δημητριάδης, Β. Κ., Σιβροπούλου, Α. Θ., Καστρίτσης, Κ. Δ., Εισαγωγή στη Βιολογία, (2008), Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.dartmouth.edu/~dietrich/bio5.html (φιλοσοφία της βιολογίας)

http://biology.clc.uc.edu/courses/bio105/geneprob.htm (προβλήματα γενετικής)

http://www.eibe.info/ (θέματα βιοτεχνολογίας)